SFS 2005:972 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

050972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:371) om be-

handlingen av häktade och anhållna m.fl.

2

dels att 20 och 21 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 11 a och 26 §§ ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot

ordet ”Kriminalvården”,

dels att 18, 19 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 19 a, 19 b, 20 och

21 §§, av följande lydelse.

18 §

3 Om inte annat följer av 16 §, är det Kriminalvården som meddelar

beslut enligt denna lag beträffande den som är intagen i en förvaringslokal
som står under myndighetens tillsyn.

19 §

4 Kriminalvårdens beslut i särskilda fall enligt denna lag får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Kriminalvården enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

19 a § Ett beslut får inte överklagas enligt 19 § innan beslutet har omprö-
vats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som be-
slutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett
beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den häk-

tades nackdel.

19 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in
till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den häktade fick del av
beslutet. I begäran om omprövning skall den häktade ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
11 a § 2003:1220
20 § 1998:602
21 § 1998:602
26 § 1998:602.

3 Senaste lydelse 1998:602.

4 Senaste lydelse 2003:1220.

SFS 2005:972

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:972

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

20 § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den häktade felak-
tig underrättelse om hur man begär omprövning.

21 § Kriminalvårdens beslut enligt 19 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets det häkte eller den kriminalvårdsanstalt är belägen där den
häktade var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.

22 §

5 Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevaknings-

företag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevakningsupp-
drag när en häktad skall vistas utanför förvaringslokalen. Om det finns sär-
skilda skäl, får ett sådant förordnande även avse vissa bevakningsuppgifter
inom förvaringslokalen. I förordnandet skall uppdragets art och omfattning
anges. Förordnandet får återkallas.

Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av sitt

uppdrag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden
av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det allmännas
verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-
terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1998:602.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.