SFS 2010:611 Häkteslag

100611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Häkteslag;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om

häktning och vissa andra tillfälliga frihetsberövanden i häkte eller i annan
förvaringslokal. Bestämmelserna avser

– placering och vissa rättigheter (2 kap.),
– besök och andra kontakter (3 kap.),
– särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (4 kap.),
– hälso- och sjukvård (5 kap.),
– restriktioner för intagna som är misstänkta för brott (6 kap.), samt
– beslut och överklagande m.m. (7 och 8 kap.).

2 §

Denna lag gäller den som är

1. häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott,
2. häktad av annan anledning än misstanke om brott,
3. intagen i ett häkte eller en polisarrest i avvaktan på att han eller hon ska

förpassas till en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem,

4. tillfälligt placerad i ett häkte med stöd av fängelselagen (2010:610),

eller

5. omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken i avvak-

tan på att ett beslut om undanröjande av skyddstillsyn vinner laga kraft.

Första stycket 1 gäller inte den som är gripen enligt 35 § lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

3 §

Denna lag gäller, om inte annat föreskrivs i lag eller annan författning,

också den som är intagen i

1. en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte för annat ändamål än verk-

ställighet av påföljd för brott, eller

2. en polisarrest för förvar.

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:611

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:611

Verkställighetens utformning

4 §

Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med

förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihets-
berövandet.

5 §

Verkställigheten ska utformas så att negativa följder av frihets-

berövandet motverkas. I den utsträckning det är lämpligt och den intagne
samtycker till det, ska åtgärder vidtas för att ge honom eller henne det stöd
och den hjälp som behövs.

6 §

Verkställigheten får inte innebära andra begränsningar i den intagnes

frihet än som följer av denna lag eller som är nödvändiga för att ordningen
eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den står i rimlig

proportion till syftet med åtgärden. Om en mindre ingripande åtgärd är till-
räcklig ska den användas.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Placering

1 §

En intagen har rätt att placeras i enrum.

Två eller flera intagna får placeras i samma rum om det är nödvändigt av

utrymmesskäl eller någon annan särskild anledning.

2 §

En intagen får inte placeras så att han eller hon vistas tillsammans med

intagna av motsatt kön. En intagen får dock medges att vistas med intagna av
motsatt kön, om det är lämpligt och de intagna samtycker till det.

3 §

En intagen som är under arton år får inte placeras så att han eller hon

vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till
hans eller hennes bästa.

4 §

En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det kan anses

vara till barnets bästa.

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

5 §

En intagen ska ges möjlighet att dagtid vistas tillsammans med andra

intagna (gemensamhet), om inte

1. den intagne är placerad i en annan förvaringslokal än i ett häkte och

lokalförhållandena inte tillåter gemensamhet,

2. det av säkerhetsskäl är nödvändigt att hålla den intagne avskild från

andra intagna, eller

3. det är nödvändigt för att genomföra en kroppsbesiktning.

background image

3

SFS 2010:611

Sysselsättning och ersättning

6 §

En intagen ska, om det är möjligt, beredas lämplig sysselsättning i

form av arbete eller annan jämförbar verksamhet.

En intagen som utför eller deltar i den sysselsättning som anordnas av

Kriminalvården har rätt till ersättning.

Om en intagen uppsåtligen har skadat egendom som tillhör eller har upp-

låtits till Kriminalvården, får Kriminalvården av den ersättning som avses i
andra stycket ta ut ett belopp som motsvarar kostnaderna för att ersätta eller
på annat sätt återställa egendomen.

Vistelse utomhus

7 §

En intagen ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en timme varje

dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Förströelse

8 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ägna sig åt förströelse.

Utbud av massmedier

9 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i

omvärlden.

Religionsutövning

10 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva sin religion.

Personliga tillhörigheter

11 §

En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter, tidningar och

andra personliga tillhörigheter som inte kan äventyra ordningen eller säker-
heten.

12 §

Tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha enligt 11 §

får omhändertas och förvaras för den intagnes räkning. Tillhörigheter som
omhändertagits ska lämnas ut till den intagne senast i samband med att han
eller hon inte längre ska vara berövad friheten.

Permission

13 §

En intagen får, om det finns särskilt ömmande skäl, beviljas tillstånd

att vistas utanför förvaringslokalen för viss kort tid (permission), om det inte
finns hinder mot det av säkerhetsskäl.

Ett tillstånd till permission ska förenas med de villkor som behövs. Om

det inte är uppenbart obehövligt, ska den intagne stå under bevakning.

Innan ett tillstånd till permission beviljas den som är ålagd restriktioner

enligt 6 kap. ska medgivande inhämtas från undersökningsledaren eller åkla-
garen.

background image

4

SFS 2010:611

3 kap. Besök och andra kontakter

Besök

1 §

En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske.

Ett besök får dock vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte
kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §.

Bestämmelser om rätten för den som är häktad eller anhållen att ta emot

besök från sin försvarare finns i 21 kap. 9 § rättegångsbalken.

2 §

Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, kontrolleras

genom att

1. personal övervakar besöket, eller
2. besöket äger rum i ett besöksrum som är så utformat att det omöjliggör

att föremål överlämnas.

3 §

Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, villkoras av att

besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Elektronisk kommunikation

4 §

En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektro-

nisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan kom-
munikation får dock vägras om den kan äventyra säkerheten på ett sätt som
inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §.

5 §

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en annan person får

avlyssnas, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De som ska kommunicera
med varandra ska i förväg informeras om kontrollen.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och hans eller hennes

offentlige försvarare får inte avlyssnas.

Försändelser

6 §

Försändelser mellan en intagen och hans eller hennes offentlige försva-

rare, en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige
erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras
utan granskning. En sådan försändelse till en intagen ska dock inte vidare-
befordras utan hållas kvar, om det finns anledning att anta att uppgiften om
avsändare av försändelsen är oriktig.

7 §

I andra fall än som avses i 6 § får en intagen vägras att sända eller ta

emot en försändelse, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller
säkerheten. En försändelse som den intagne inte får sända eller ta emot får
hållas kvar.

8 §

En försändelse som hålls kvar får inte granskas utan den intagnes

medgivande, om det inte är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl.

En försändelse som avses i 6 § får endast granskas i syfte att utreda vem

avsändaren är.

background image

5

SFS 2010:611

9 §

En försändelse som hålls kvar ska, om inte särskilda skäl talar mot det,

lämnas ut till den intagne så snart som möjligt och senast när han eller hon
inte längre ska vara berövad friheten.

Gemensamma bestämmelser

10 §

Den som är placerad i ett häkte för utredning av misskötsamhet enligt

6 kap. 8 § tredje stycket fängelselagen (2010:610) får hindras från kontakter
med andra personer genom besök, elektronisk kommunikation eller försän-
delser, om det är absolut nödvändigt för att syftet med utredningen inte ska
äventyras.

11 §

Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller elektronisk

kommunikation kan tillåtas enligt 1 § första stycket eller 4 § eller ska kon-
trolleras enligt 2 eller 5 §, ska det i förväg undersökas om den som kontakten
ska äga rum med är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig
verksamhet. I den utsträckning det behövs ska upplysningar också inhämtas
om hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Kontroll av bostadsrum

1 §

En intagens bostadsrum och hans eller hennes tillhörigheter får

kontrolleras i den utsträckning det är nödvändigt för att ordningen eller
säkerheten ska kunna upprätthållas.

Första stycket gäller även andra slutna förvaringsställen som den intagne

disponerar.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2 §

Den som ska tas in i en förvaringslokal ska senast vid ankomsten

kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål,
om det inte är uppenbart obehövligt.

3 §

En intagen får kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande

av otillåtna föremål om

1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer att anträffas

på honom eller henne,

2. han eller hon återkommer efter en vistelse utanför förvaringslokalen,
3. han eller hon ska ha eller har haft ett besök utan sådan kontroll som

avses i 3 kap. 2 §, eller

4. det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en större under-

sökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom förvaringslokalen
och den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymmet.

4 §

En intagen får även i andra fall än som avses i 2 och 3 §§ kropps-

visiteras för eftersökande av vapen och andra farliga föremål, om det är nöd-
vändigt av säkerhetsskäl.

background image

6

SFS 2010:611

5 §

Urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov får, om inte annat

motiveras av medicinska eller liknande skäl, tas på en intagen som skäligen
kan misstänkas vara påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusnings-
medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

6 §

Prov som avses i 5 § får också tas när en intagen själv önskar det, om

det behövs för att utreda hans eller hennes drogkonsumtion inför en vård-
eller behandlingsinsats.

7 §

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras eller bevittnas

av någon av motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Detta gäller dock inte

1. en kroppsvisitation som avses i 4 §,
2. en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär

med sig undersöks,

3. en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande teknisk anord-

ning, eller

4. en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än urinprov tas

enligt 5 eller 6 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning av

en man utföras eller bevittnas av en kvinna även i andra fall än som avses i
första stycket.

Omhändertagande av otillåtna föremål

8 §

Alkohol, narkotika, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i

1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana
varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor får omhändertas och förstöras

1. om de medförs av någon som ska tas in i en förvaringslokal,
2. om de påträffas hos en intagen,
3. om de sänds till en intagen, eller
4. om de på annat sätt påträffas inom en förvaringslokal och det inte finns

någon känd ägare till dem.

Första stycket gäller även injektionssprutor, kanyler och andra föremål

som är särskilt ägnade att användas vid narkotikamissbruk eller för annan
befattning med narkotika.

9 §

Ett föremål som påträffas i en förvaringslokal får i andra fall än som

anges i 8 § och 2 kap. 12 § omhändertas, om det kan antas att föremålet
kommer att tas i beslag. Omhändertagandet ska så snart som möjligt anmälas
till den som får besluta om beslag.

background image

7

SFS 2010:611

Fängsel

10 §

En intagen får beläggas med fängsel

1. vid förflyttning inom förvaringslokalen och vid transport eller annan

vistelse utanför lokalen, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, eller

2. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med

hänsyn till den intagnes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa.

En läkare ska så snart som möjligt undersöka en intagen som belagts med

fängsel enligt första stycket 2.

Allmän inpasseringskontroll

11 §

Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid

ett häkte får Kriminalvården besluta att alla personer som passerar in i häktet
ska kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän inpas-
seringskontroll ska vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga meddelan-
den får inte granskas.

Ett beslut om allmän inpasseringskontroll får gälla i högst tre månader.
Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän inpass-

eringskontroll, om det finns särskilda skäl.

Kontroll av fordon

12 §

Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid

ett häkte, får ett fordon i anslutning till att det passerar in i eller ut ur häktet
genomsökas efter otillåtna föremål eller personer som utan tillåtelse försöker
ta sig in i eller ut ur häktet. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

5 kap. Hälso- och sjukvård

1 §

En intagen som behöver hälso- och sjukvård ska undersökas av läkare.

Läkare ska också tillkallas om en intagen begär det och det inte är uppenbart
att en sådan undersökning inte behövs.

En intagen som behöver hälso- och sjukvård ska vårdas enligt de anvis-

ningar som ges av läkare. Om en intagen inte kan undersökas eller behandlas
på ett lämpligt sätt i förvaringslokalen, ska den allmänna sjukvården anlitas.
Om det behövs, ska den intagne föras över till sjukhus.

Ett tillstånd till vistelse utanför förvaringslokalen enligt andra stycket ska

förenas med de villkor som behövs. Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl,
ska den intagne stå under bevakning.

2 §

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en under-

sökningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna
lag endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

samt bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om
befogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner för en
viss intagen ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykiatrisk vård

background image

8

SFS 2010:611

eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en sådan sjukvårds-
inrättning eller undersökningsenhet som avses i andra stycket.

3 §

Om en transport kan befaras skada den intagnes hälsa, ska läkares

medgivande till transporten inhämtas.

6 kap. Restriktioner för intagna som är misstänkta för brott

1 §

En intagen som är häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke

om brott får åläggas inskränkningar i sin rätt till kontakt med omvärlden
(restriktioner), om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller
på något annat sätt försvårar sakens utredning.

För den som är häktad får restriktioner enligt första stycket meddelas

endast om han eller hon får underkastas restriktioner enligt 24 kap. 5 a §
rättegångsbalken.

2 §

Ett beslut om restriktioner enligt 1 § får avse inskränkningar i rätten att

1. placeras tillsammans med andra intagna enligt 2 kap. 1 § andra stycket,
2. vistas i gemensamhet enligt 2 kap. 5 §,
3. följa vad som händer i omvärlden enligt 2 kap. 9 §,
4. inneha tidskrifter och tidningar enligt 2 kap. 11 §,
5. ta emot besök enligt 3 kap. 1 § första stycket,
6. stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation enligt

3 kap. 4 §, eller

7. sända och ta emot försändelser enligt 3 kap. 7 §.

3 §

En fråga om restriktioner prövas av undersökningsledaren eller åklaga-

ren. Ett beslut i en sådan fråga ska omprövas så ofta det finns anledning till
det.

4 §

Den som är häktad på grund av misstanke om brott får begära tings-

rättens prövning av ett beslut att ålägga honom eller henne restriktioner av
visst slag. Rätten ska pröva en sådan begäran när den prövar frågan om till-
stånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken. Innan rätten fat-
tar beslut ska åklagaren ges tillfälle att yttra sig.

Första stycket ska tillämpas även i hovrätt och Högsta domstolen om dom

i målet har överklagats dit eller om förhandling hålls enligt 24 kap. 17 § fjär-
de stycket rättegångsbalken.

Rättens beslut får överklagas på samma sätt som ett beslut i fråga om till-

stånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § första stycket rättegångsbalken.

7 kap. Beslut och överklagande

Beslut

1 §

Om inte annat anges fattas beslut enligt denna lag av Kriminalvården

eller, om den intagne är placerad i en förvaringslokal som står under annan
myndighets tillsyn, av den myndigheten.

background image

9

SFS 2010:611

2 §

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat

förordnas.

Överklagande

3 §

Ett beslut som avses i 1 § får överklagas till allmän förvaltningsdom-

stol.

Ett beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den för-

varingslokal är belägen där klaganden var intagen när det första beslutet i
ärendet fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 §

Kriminalvårdens beslut enligt 1 § får inte överklagas innan beslutet har

omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som
beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av
ett beslut som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.
Vid omprövning enligt första stycket får beslutet inte ändras till den
klagandes nackdel.

5 §

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till

Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av
beslutet. I begäran om omprövning ska den klagande ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har

kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent ska den
avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den klagande
felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.

8 kap. Övriga bestämmelser

Bevakningsföretag

1 §

Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevaknings-

företag att, inom ramen för sin anställning i företaget, utföra vissa bevak-
ningsuppdrag när en intagen ska vistas utanför en förvaringslokal. Om det
finns särskilda skäl, får ett sådant förordnande avse vissa bevaknings-
uppgifter inom en förvaringslokal. I förordnandet ska uppdragets art och
omfattning anges. Förordnandet får återkallas.

2 §

En väktare med ett förordnande enligt 1 § får inte obehörigen röja eller

utnyttja vad han på grund av sitt uppdrag har fått veta om en enskilds person-
liga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för
att utreda och lagföra brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400).

background image

10

SFS 2010:611

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Verkställighetsföreskrifter

3 §

Föreskrifter om verkställighet av lagen meddelas av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.