SFS 2016:647 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

160647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för
fredsfrämjande verksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:588) om

utbildning för fredsfrämjande verksamhet

2 samt 1–3 §§ ska ha följande

lydelse.

Lag om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

1 §

3

Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbild-

ning inom ramen för internationellt militärt samarbete.

2 §

4

Den som i Sverige eller utomlands ska delta i utbildning inom ramen

för internationellt militärt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmak-
ten ska ha samtyckt till att delta i utbildningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap.

3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller
repetitionsutbildning.

3 §

5

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning inom ramen för
internationellt militärt samarbete än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag
ska även då anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i

annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete än sådan
som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt ska anses fullgöra repeti-
tionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:402.

3 Senaste lydelse 1996:402.

4 Senaste lydelse 2002:278.

5 Senaste lydelse 2002:278.

SFS 2016:647

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:647

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.