SFS 1994:588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 1994:588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet
SFS 1994_588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:588
Utkom från trycket
den 13 juni 1994

Lag
om utbildning för fredsbevarande verksamhet;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i

utbildning för fredsbevarande verksamhet inom ramen för internationellt
samarbete.

2 § Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för freds-
bevarande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som
inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbild-
ningen.

3 § Om en värnpliktig under sin grundutbildning enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen (1941:967) deltar i utbildning för fredsbevarande verk-
samhet, skall han även under denna utbildning anses fullgöra grundutbild-
ningen. Detsamma skall gälla för en kvinna som deltar i utbildning för
fredsbevarande verksamhet under den tid då hon fullgör grundutbildning
enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

En värnpliktig som i andra fall än som sägs i första stycket deltar i

1

Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94: FöUl 2, rskr. 1993/94:385.

1065

background image

SFS 1994:588

utbildning för fredsbevarande verksamhet skall anses fullgöra repetitions-
utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen.

Den som är tjänstepliktig enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för

hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. skall när han
eller hon deltar i utbildning för fredsbevarande verksamhet anses fullgöra
sådan utbildning som sägs i 6 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANDERS BJ�RCK

(Försvarsdepartementet)

1066

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.