SFS 1994:588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 1994:588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet
SFS 1994_588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:588
Utkom från trycket
den 13 juni 1994

Lag
om utbildning för fredsbevarande verksamhet;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i

utbildning för fredsbevarande verksamhet inom ramen för internationellt
samarbete.

2 § Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för freds-
bevarande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som
inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbild-
ningen.

3 § Om en värnpliktig under sin grundutbildning enligt 27 § 1 mom.
värnpliktslagen (1941:967) deltar i utbildning för fredsbevarande verk-
samhet, skall han även under denna utbildning anses fullgöra grundutbild-
ningen. Detsamma skall gälla för en kvinna som deltar i utbildning för
fredsbevarande verksamhet under den tid då hon fullgör grundutbildning
enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

En värnpliktig som i andra fall än som sägs i första stycket deltar i

1

Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94: FöUl 2, rskr. 1993/94:385.

1065

background image

SFS 1994:588

utbildning för fredsbevarande verksamhet skall anses fullgöra repetitions-
utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen.

Den som är tjänstepliktig enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för

hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. skall när han
eller hon deltar i utbildning för fredsbevarande verksamhet anses fullgöra
sådan utbildning som sägs i 6 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANDERS BJ�RCK

(Försvarsdepartementet)

1066

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet