SFS 1994:2064 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 1994:2064 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
SFS 1994_2064 Lag om ändring i lagen (1994_588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2064
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

7257

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. �ldre bestämmelser tillämpas

beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning
enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg .
(Försvarsdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för
fredsbevarande verksamhet;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:588) om utbild-

ning för fredsbevarande verksamhet skall ha följande lydelse.

3 §2 Om en totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt under sin grundutbildning deltar i ut-
bildning för fredsbevarande verksamhet, skall han eller hon även under
denna utbildning anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som i andra fall än som sägs i första stycket deltar

i utbildning för fredsbevarande verksamhet skall anses fullgöra repeti-
tionsutbildning.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.