SFS 1996:402 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

SFS 1996_402 Lag om ändring i lagen (1994_588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för
fredsbevarande verksamhet;

SFS 1996:402
Utkom från trycket
den 4 juni 1996

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:588) om ut-

bildning för fredsbevarande verksamhet

dels att i 1-3 §§ ordet ”fredsbevarande” skall bytas ut mot ”freds-

främjande”,

dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

Lag (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

4 § Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar hemvist här i
landet, i Sverige medverkar i sådan utbildning för fredsfrämjande verksam-
het som avses i denna lag, skall staten i stället för den utländska personen
ersätta skada som uppkommer i samband med utbildningen och för vilken
den utländska personen annars skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt
svensk lag. Staten skall dock inte ersätta skada som uppkommer hos en
sådan utländsk person.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237.

663

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.