SFS 2002:278 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 2002:278 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
020278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för
fredsfrämjande verksamhet;

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1994:588) om

utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall ha följande lydelse.

2 §

2

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för freds-

främjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som
inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbild-
ningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap.

3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller re-
petitionsutbildning.

3 §

3

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för fredsfräm-
jande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då
anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i

annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap.
3 § lagen om totalförsvarsplikt skall anses fullgöra repetitionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205.

2

Senaste lydelse 1996:402.

3

Senaste lydelse 1996:402.

SFS 2002:278

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet