SFS 2002:278 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 2002:278 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
020278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för
fredsfrämjande verksamhet;

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1994:588) om

utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall ha följande lydelse.

2 §

2

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för freds-

främjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som
inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbild-
ningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap.

3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller re-
petitionsutbildning.

3 §

3

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för fredsfräm-
jande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då
anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i

annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap.
3 § lagen om totalförsvarsplikt skall anses fullgöra repetitionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205.

2

Senaste lydelse 1996:402.

3

Senaste lydelse 1996:402.

SFS 2002:278

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.