SFS 2009:100 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang;

090100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud

vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:321) om till-

trädesförbud vid idrottsarrangemang

dels att 2, 6, 9, 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, av följan-

de lydelse.

2 § En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda om-
ständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under
idrottsarrangemang som avses i 1 § och brottet är ägnat att störa ordningen
eller säkerheten där.

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas

om personen tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband
med idrottsarrangemang som avses i 1 §. Brott som personen har begått före
femton års ålder får inte beaktas.

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingri-

pande åtgärd, får förbud inte meddelas.

Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

6 § Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av den idrottsor-

ganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda el-
ler av specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom
Sveriges Riksidrottsförbund.

En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av en polismyndig-

het. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till.

9 § Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part under-
rättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten
och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har
skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga.

1 Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173.

SFS 2009:100
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:100

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveri-

ges Riksidrottsförbund är part i ett ärende om tillträdesförbud som har tagits
upp på anmälan av en polismyndighet.

Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.


9 a § Om det slutliga avgörandet av frågan om tillträdesförbud av särskilda
skäl inte kan avvaktas, får åklagaren besluta att tillträdesförbud ska gälla tills
vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt. Innan ett sådant förbud med-
delas, ska den som förbudet avses gälla få tillfälle att yttra sig. Tillträdesför-
budet får dock meddelas utan att så har skett, om beslutet inte kan skjutas
upp.

Ett tillträdesförbud enligt första stycket får gälla högst fyra veckor.

9 b § Stör någon ordningen eller äventyrar säkerheten i samband med ett
idrottsarrangemang, och kan det antas att ett tillträdesförbud enligt 9 a §
kommer att meddelas mot den personen, är han eller hon på tillsägelse av
polisman skyldig att följa med till förhör som hålls omedelbart därefter, om
förhör inte kan hållas på platsen eller det annars är av vikt för utredningen att
den som förbudet avses gälla följer med till förhöret. Vägrar han eller hon
utan giltig orsak, får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

Den som förhörs är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex

timmar.

10 § När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller meddelar be-
slut enligt 9 a §, ska beslutet vara skriftligt och ange

1. parterna och, i förekommande fall, polismyndighet som har gjort anmä-

lan enligt 6 § tredje stycket,

2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och om-

fattning samt när det upphör att gälla,

3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åberopas vid

riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet,

4. de bestämmelser som åberopas,
5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning

enligt 13 §.

13 § Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på
begäran av den som beslutet angår, om beslutet gått honom eller henne emot.
En sådan begäran ska göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna
ärendet till tingsrätten. Omfattar ärendet beslut om tillträdesförbud enligt
9 a §, ska åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till tingsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.