SFS 2015:55 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

150055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:321) om till-

trädesförbud vid idrottsarrangemang

dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ”Ärendets handläggning”,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten får fotografera

en person som har eller skäligen kan antas få tillträdesförbud enligt denna lag
i syfte att fotografiet ska kunna tillföras det register som Polismyndigheten får
föra enligt lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrotts-
arrangemang.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.

SFS 2015:55

Utkom från trycket
den 3 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.