SFS 2018:1706 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS2018-1706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 a § lagen (2005:321) om tillträdes-
förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

8 a §2 En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten får foto-
grafera en person som har eller skäligen kan antas få tillträdesförbud enligt
denna lag i syfte att fotografiet ska kunna tillföras det register som Polis-
myndigheten får föra enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling
av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2015:55.

SFS

2018:1706

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.