SFS 1989:650

890650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:CGMBDR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:CGMBDR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CGMBDR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:21px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:22px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:21px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:CGMBDR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:TFPKMP+Arial;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:20px;font-family:YTBUSB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>^ Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i r�tteg�ngsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:128px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 1989. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att nuvarande 27 kap. 16 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 24 kap. 1 och 3 ��, 25 kap. 1 �, 26 kap. 1 �, 27 kap. 1 och 7 � �, 28 </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 13 �, 51 kap. 13 � samt rubriken till 27 kap. skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">delsatl i balken skall inf�ras �t ta nya paragrafer, 27 kap. 18-24 �� samt </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">28 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1989:650 </b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 juni 1 989 </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>24 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">1 </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som p� sannolika sk�l �r misst�nkt f�r ett brott, f�r vilket � r </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft14">f�reskrivet f�ngelse ett �r eller d�r�ver, f�r h�ktas, om det med h�nsyn till <br/>brottets beskaffenhet, den misst�nktes f�rh�llande eller n�gon annan om�</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">st�ndighet finns risk f�r att han </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14">1. avviker eller p� n�got annat s�tt undandrar sig lagf�ring eller straff, <br/>2. genom att undanr�ja bevis eller p� n�got annat s�tt f�rsv�rar sakens </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">utredning eller </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft15">3. forts�tter sin brottsliga verksamhet. <br/>�r f�r brottet inte f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r, skall </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">h�ktning ske, om det inte �r uppenbart, att sk�l till h�ktning saknas. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">H�ktning f�r ske endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r for den misst�nkte eller f�r n�got <br/>annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Kan det antas att den misst�nkte kommer att d�mas endast till b�ter, f�r </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">h�ktning inte ske. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">3 </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11">�ven den som endast �r sk�ligen misst�nkt f�r brott f�r, med den </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">begr�nsning som f�ljer av 19 �, h�ktas, om </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�ruts�ttningarna f�r h�ktning i �vrigt �r uppfyllda enligt vad som </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">s�gs i 1 � f�rsta, tredje och Q�rde styckena eller 2 � och </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">2. det �r av synnerlig vikt att han tas i f�rvar i avv aktan p� ytterligare </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">utredning om brottet. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">25 kap. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">1 �&#34; �r n�gon sk�ligen misst�nkt f�r ett brott, p� vilket f�ngelse kan </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">f�lja, och finns det med h�nsyn till brottets beskaffenhet, den misst�nktes </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">f�rh�llande eller n�gon annan omst�ndighet risk f�r att han avviker eller <br/>p� n�got annat s�tt undandrar sig lagf�ring eller straff, men finns det i </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">�vrigt inte anledning att anh�lla eller h�kta honom, f�r, om det �r tillr�ck�<br/>ligt, i st�llet f�rbud meddelas honom att utan tillst�nd l�mna honom <br/>anvisad vistelseort (resef�rbud) eller f�reskrivas att han p� vissa tide r skall </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89; 124, JuU25,rskr. 313. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1987:1211. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1987; 1211. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">'' Senaste lydelse 1987: 1211. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft11">1107 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1989:650 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft24">anm�la sig hos anvisad polismyndighet (anm�lningsskyldighet). Oberoen�<br/>de av brottets beskaffenhet f� r ocks� resef�rbud eller anm�lningsskyldig�</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">het beslutas, om det finns risk f�r att den misst�nkte genom a tt bege sig </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n riket undandrar sig lagf�ring eller straff. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft21">F�religger mot n�gon sk�l till h�ktning eller anh�llande men kan det </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft24">antas att syftet d�rmed kan tillgodoses genom resef�rbud eller anm�lnings�<br/>skyldighet, f�r beslut h�rom meddelas �ven i andra fall �n som avses i </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft21">Resef�rbud eller anm�lningsskyldighet f�r �l�ggas endast om sk�len f�r </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft21">�tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrig t som den inneb�r f�r den </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft21">misst�nkte eller n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>26 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft21">1 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">�r n�gon sk�ligen misst�nkt f�r brott och kan det sk�ligen befaras, </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft24">att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller <br/>annorledes undandrager sig att betala b�ter, v�rdet av f�rverkad egendom, <br/>fbretagsbot eller annan ers�ttning till det allm�nna eller skadest�nd eller </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft21">annan ers�ttning till m�ls�gande, som kan antagas komma att p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21">brottet �d�mas honom, f�r f�rordnas om kvarstad p� s� mycket av hans </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21">egendom att fordringen kan antas bli t�ckt vid utm�tning. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft21">Kvarstad f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det in�</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft24">tr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller <br/>n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>i 27 kap. O m beslag, hemlig teleavlyssning m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft21">1 � F�rem�l, som sk�ligen kan a ntagas �ga betydelse f�r utredning om </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft24">brott eller vara genom brott n�gon avh �nt eller p� grund av brott f�rver�<br/>kat, m� tagas i beslag. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad i de tta kapitel stadgas om f�rem�l g�lle ock, i den m�n ej annat �r </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrivet, om skriftlig handling. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft21">Tv�ngsmedel enligt detta kapitel f�r beslutas endast om sk�len f�r </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft25">�tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r <br/>den misst�nkte eller f�r n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft21">7 </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">D� r�tten f�rordnar om beslag eller fastst�ller verkst�llt beslag, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft21">skall, om ej �tal redan v�ckts, r�tten uts�tta den tid, inom vilken �tal skall </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft21">v�ckas. Denna m� ej best�mmas l�ngre, �n som finnes oundg�ngligen </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">erforderligt. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft21">I annat fall �n som avses i f�rsta stycket skall �tal v�ckas inom en m�nad </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n det att beslaget verkst�lldes, om inte den beslagtagna egendomens </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rde understiger en tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962; 381) om </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">allm�n f�rs�kring som g�llde d� beslaget verkst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft21">Finnes tid, som avses i f�rsta eller andra stycket, otillr�cklig, m� r�tten </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">om framst�llning d�rom g�res f�re tidens utg�ng, medgiva f�rl�ngning av </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft21">tiden. </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft21">1108 </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22">^ Senaste ly delse 1986: 120. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22">^ Senaste lyd else 1986; 1010. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">18 � Hemlig teleavlyssning inneb�r att samtal eller andra telemeddelan- </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:648px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1989:650 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft32">den, som befordras av televerket till eller fr�n en viss telefonapparat eller <br/>annan teleanl�ggning, i hemlighet avlyssnas eller upptas genom ett tekniskt </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">hj�lpmedel f�r �tergivning av inneh�llet i med delandet. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">Hemlig teleavlyssning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">eller </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dant brott, om s�dan g�rning </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">�r belagd m ed straff. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft33">19 � Hemlig tele�ve rvakning inneb�r att uppgifter i hemlighet l�mnas <br/>av televerket om samtal eller andra telemeddelanden som har expedierats <br/>eller best �llts till eller fr�n en viss telefon apparat eller annan tele anl�gg�</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">ning eller att en s�dan anl�ggning avst�ngs f�r samtal eller meddelanden. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">Hemlig tele�vervakning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende <br/>1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i sex </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">m�nader, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">2. brott enligt 1 � narkotikastrafflagen (1968:64) eller s�dant brott enligt </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">1 � lagen (1960:418) om straff f�r varusmuggling som avser narkotika eller </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">3. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott f�r vilket inte �r f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">vet lindrigare straff �n f�n gelse i tv� �r, om s�d an g�rning �r belagd med </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">straff. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft32">20 � Hemlig teleavlyssning och hemlig tele�v ervakning f�r ske endast <br/>om n� gon �r sk�ligen misst�nkt f�r brottet och �tg�rd en �r av synnerlig <br/>vikt f�r utredningen. �tg�rden f�r enda st avse tel efonapparat eller annan <br/>teleanl�ggning som innehas eller annars kan antas komma att anv�ndas av <br/>den misst�nkte. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft30">21 � Fr�gor om hemli g telea vlyssning och hem lig tele�vervakning pr��</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">vas av r�tten p� ans�kan av �klagaren. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�nd skall meddelas att g�lla f�r viss tid och anl�ggning. Tiden f�r </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft33">inte best�mmas l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r inte �verstiga en m�nad fr�n <br/>dagen f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">22 � Hemlig teleavlyssning f�r ej ske a v telefonsamtal eller andra tele-</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft33">meddelanden mellan den misst�nkte och hans f�rsv arare. Om det fram�<br/>kommer under avlyssningen att det �r fr�ga om ett s�dant samtal eller <br/>meddelande, skall avlyssningen avbrytas. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">Upptagningar och uppteckningar skall, i den m�n de omfattas av f�rbu�</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">det, omedelbart f�rst�ras. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">23 � Om det inte l�ngre finns sk�l f�r ett beslut om hemlig teleavlyssning </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">eller hemlig tele�vervakning, skall �klagaren eller r�tten omedelbart h�va </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft32">24 � En upptagning eller uppteckning som gjorts vid hem lig teleavlyss�<br/>ning skall granskas snarast m�jligt. I f r�ga om s�dan granskning till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">Upptagningar och uppteckningar skall, i de delar de �r av betydelse fr�n </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:724px;white-space:nowrap" class="ft30">1109 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1989:650 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft41">utredningssynpunkt, bevaras till dess f�runders�kningen nedlagts eller </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft41">avslutats eller, om �tal v�ckts, m�let avgjorts slutligt. De skall d�refter </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rst�ras. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>28 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:158px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47">3 a � Husrannsakan f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger <br/>det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller <br/>f�r n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft41">13 </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft41">Betr�ffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">liga delar g�lla vad i 3 a, 4, 8 och 9 �� �r f�reskrivet om husrannsakan. �r <br/>fara i dr�jsm�l, f�r kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft41">polisman. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rr�ttning, som �r av mera v�sentlig omfattning, skall verkst�llas </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft46">inomhus och i avskilt rum. Verkst�lles den av annan �n l�kare, skall s�vitt <br/>m�jligt ett av f�rr�ttningsmannen anmodat trov�rdigt vittne n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft41">Blodprov m� e j tagas av annan �n l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">Annan mera ing�ende unders�kning m� utf�ras endast av l�kare. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft41">Betr�ffande kvinnor f�r kroppsvisitation inte verkst�llas eller bevittnas </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft46">av annan �n kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. Detsamma <br/>g�ller kroppsbesiktning och annan unders�kning vid kroppsbesiktning �n </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft41">tagande av blodprov. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>51 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft41">13 �� S� snart m�lets beredande avslutats, skall hovr�tten best�mma tid </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r huvudf�rhandlingen. F�r behandling av r�tteg�ngsfr�gor eller s�dana </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft41">delar av saken som f�r avg�ras s�rskilt f�r huvudf�rhandling s�ttas ut, </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">trots att m�let i �vrigt inte �r f�rdigt f�r huvudf�rhandling. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft41">�r den tilltalade h�ktad, skall huvudf�rhandling h�llas inom fyra veckor </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">efter utg�ngen av den tid som anges i 2 �, om det in te till f�ljd av �tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">som avses i 11 � eller andra omst�ndigheter �r n�dv�ndigt med l�ngre </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41">uppskov. Har den tilltalade h�ktats efter utg�ngen av den tid som anges i </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">2 �, skall tiden r�knas fr�n den dag han h�ktades. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den I septem ber 1989. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft41">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft41">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>1110 </b></p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft41">' Senaste lydelse 1981:1294. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft41">� Senaste lydelse 1987:1211. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft44">: 'ilnni </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft45">�</p> </div> </div>
background image

^ Lag

om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken

dels att nuvarande 27 kap. 16 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 24 kap. 1 och 3 ��, 25 kap. 1 �, 26 kap. 1 �, 27 kap. 1 och 7 � �, 28

kap. 13 �, 51 kap. 13 � samt rubriken till 27 kap. skall ha f�ljande lydelse,

delsatl i balken skall inf�ras �t ta nya paragrafer, 27 kap. 18-24 �� samt

28 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.

SFS 1989:650

Utkom fr�n trycket

den 29 juni 1 989

24 kap.

1

Den som p� sannolika sk�l �r misst�nkt f�r ett brott, f�r vilket � r

f�reskrivet f�ngelse ett �r eller d�r�ver, f�r h�ktas, om det med h�nsyn till
brottets beskaffenhet, den misst�nktes f�rh�llande eller n�gon annan om�

st�ndighet finns risk f�r att han

1. avviker eller p� n�got annat s�tt undandrar sig lagf�ring eller straff,
2. genom att undanr�ja bevis eller p� n�got annat s�tt f�rsv�rar sakens

utredning eller

3. forts�tter sin brottsliga verksamhet.
�r f�r brottet inte f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r, skall

h�ktning ske, om det inte �r uppenbart, att sk�l till h�ktning saknas.

H�ktning f�r ske endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng

eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r for den misst�nkte eller f�r n�got
annat motst�ende intresse.

Kan det antas att den misst�nkte kommer att d�mas endast till b�ter, f�r

h�ktning inte ske.

3

�ven den som endast �r sk�ligen misst�nkt f�r brott f�r, med den

begr�nsning som f�ljer av 19 �, h�ktas, om

1. f�ruts�ttningarna f�r h�ktning i �vrigt �r uppfyllda enligt vad som

s�gs i 1 � f�rsta, tredje och Q�rde styckena eller 2 � och

2. det �r av synnerlig vikt att han tas i f�rvar i avv aktan p� ytterligare

utredning om brottet.

25 kap.

1 �" �r n�gon sk�ligen misst�nkt f�r ett brott, p� vilket f�ngelse kan

f�lja, och finns det med h�nsyn till brottets beskaffenhet, den misst�nktes

f�rh�llande eller n�gon annan omst�ndighet risk f�r att han avviker eller
p� n�got annat s�tt undandrar sig lagf�ring eller straff, men finns det i

�vrigt inte anledning att anh�lla eller h�kta honom, f�r, om det �r tillr�ck�
ligt, i st�llet f�rbud meddelas honom att utan tillst�nd l�mna honom
anvisad vistelseort (resef�rbud) eller f�reskrivas att han p� vissa tide r skall

' Prop. 1988/89; 124, JuU25,rskr. 313.

^ Senaste lydelse 1987:1211.

^ Senaste lydelse 1987; 1211.

'' Senaste lydelse 1987: 1211.

1107

background image

SFS 1989:650

anm�la sig hos anvisad polismyndighet (anm�lningsskyldighet). Oberoen�
de av brottets beskaffenhet f� r ocks� resef�rbud eller anm�lningsskyldig�

het beslutas, om det finns risk f�r att den misst�nkte genom a tt bege sig

fr�n riket undandrar sig lagf�ring eller straff.

F�religger mot n�gon sk�l till h�ktning eller anh�llande men kan det

antas att syftet d�rmed kan tillgodoses genom resef�rbud eller anm�lnings�
skyldighet, f�r beslut h�rom meddelas �ven i andra fall �n som avses i

f�rsta stycket.

Resef�rbud eller anm�lningsskyldighet f�r �l�ggas endast om sk�len f�r

�tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrig t som den inneb�r f�r den

misst�nkte eller n�got annat motst�ende intresse.

26 kap.

1

�r n�gon sk�ligen misst�nkt f�r brott och kan det sk�ligen befaras,

att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller
annorledes undandrager sig att betala b�ter, v�rdet av f�rverkad egendom,
fbretagsbot eller annan ers�ttning till det allm�nna eller skadest�nd eller

annan ers�ttning till m�ls�gande, som kan antagas komma att p� grund av

brottet �d�mas honom, f�r f�rordnas om kvarstad p� s� mycket av hans

egendom att fordringen kan antas bli t�ckt vid utm�tning.

Kvarstad f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det in�

tr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller
n�got annat motst�ende intresse.

i 27 kap. O m beslag, hemlig teleavlyssning m.m.

1 � F�rem�l, som sk�ligen kan a ntagas �ga betydelse f�r utredning om

brott eller vara genom brott n�gon avh �nt eller p� grund av brott f�rver�
kat, m� tagas i beslag.

Vad i de tta kapitel stadgas om f�rem�l g�lle ock, i den m�n ej annat �r

f�reskrivet, om skriftlig handling.

Tv�ngsmedel enligt detta kapitel f�r beslutas endast om sk�len f�r

�tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r
den misst�nkte eller f�r n�got annat motst�ende intresse.

7

D� r�tten f�rordnar om beslag eller fastst�ller verkst�llt beslag,

skall, om ej �tal redan v�ckts, r�tten uts�tta den tid, inom vilken �tal skall

v�ckas. Denna m� ej best�mmas l�ngre, �n som finnes oundg�ngligen

erforderligt.

I annat fall �n som avses i f�rsta stycket skall �tal v�ckas inom en m�nad

fr�n det att beslaget verkst�lldes, om inte den beslagtagna egendomens

v�rde understiger en tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962; 381) om

allm�n f�rs�kring som g�llde d� beslaget verkst�lldes.

Finnes tid, som avses i f�rsta eller andra stycket, otillr�cklig, m� r�tten

om framst�llning d�rom g�res f�re tidens utg�ng, medgiva f�rl�ngning av

tiden.

1108

^ Senaste ly delse 1986: 120.

^ Senaste lyd else 1986; 1010.

background image

18 � Hemlig teleavlyssning inneb�r att samtal eller andra telemeddelan-

SFS 1989:650

den, som befordras av televerket till eller fr�n en viss telefonapparat eller
annan teleanl�ggning, i hemlighet avlyssnas eller upptas genom ett tekniskt

hj�lpmedel f�r �tergivning av inneh�llet i med delandet.

Hemlig teleavlyssning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende

1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r

eller

2. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dant brott, om s�dan g�rning

�r belagd m ed straff.

19 � Hemlig tele�ve rvakning inneb�r att uppgifter i hemlighet l�mnas
av televerket om samtal eller andra telemeddelanden som har expedierats
eller best �llts till eller fr�n en viss telefon apparat eller annan tele anl�gg�

ning eller att en s�dan anl�ggning avst�ngs f�r samtal eller meddelanden.

Hemlig tele�vervakning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende
1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i sex

m�nader,

2. brott enligt 1 � narkotikastrafflagen (1968:64) eller s�dant brott enligt

1 � lagen (1960:418) om straff f�r varusmuggling som avser narkotika eller

3. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott f�r vilket inte �r f�reskri�

vet lindrigare straff �n f�n gelse i tv� �r, om s�d an g�rning �r belagd med

straff.

20 � Hemlig teleavlyssning och hemlig tele�v ervakning f�r ske endast
om n� gon �r sk�ligen misst�nkt f�r brottet och �tg�rd en �r av synnerlig
vikt f�r utredningen. �tg�rden f�r enda st avse tel efonapparat eller annan
teleanl�ggning som innehas eller annars kan antas komma att anv�ndas av
den misst�nkte.

21 � Fr�gor om hemli g telea vlyssning och hem lig tele�vervakning pr��

vas av r�tten p� ans�kan av �klagaren.

Tillst�nd skall meddelas att g�lla f�r viss tid och anl�ggning. Tiden f�r

inte best�mmas l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r inte �verstiga en m�nad fr�n
dagen f�r beslutet.

22 � Hemlig teleavlyssning f�r ej ske a v telefonsamtal eller andra tele-

meddelanden mellan den misst�nkte och hans f�rsv arare. Om det fram�
kommer under avlyssningen att det �r fr�ga om ett s�dant samtal eller
meddelande, skall avlyssningen avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar skall, i den m�n de omfattas av f�rbu�

det, omedelbart f�rst�ras.

23 � Om det inte l�ngre finns sk�l f�r ett beslut om hemlig teleavlyssning

eller hemlig tele�vervakning, skall �klagaren eller r�tten omedelbart h�va

beslutet.

24 � En upptagning eller uppteckning som gjorts vid hem lig teleavlyss�
ning skall granskas snarast m�jligt. I f r�ga om s�dan granskning till�mpas

12 � f�rsta stycket.

Upptagningar och uppteckningar skall, i de delar de �r av betydelse fr�n

1109

background image

SFS 1989:650

utredningssynpunkt, bevaras till dess f�runders�kningen nedlagts eller

avslutats eller, om �tal v�ckts, m�let avgjorts slutligt. De skall d�refter

f�rst�ras.

28 kap.

3 a � Husrannsakan f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger
det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller
f�r n�got annat motst�ende intresse.

13

Betr�ffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i till�mp�

liga delar g�lla vad i 3 a, 4, 8 och 9 �� �r f�reskrivet om husrannsakan. �r
fara i dr�jsm�l, f�r kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av

polisman.

F�rr�ttning, som �r av mera v�sentlig omfattning, skall verkst�llas

inomhus och i avskilt rum. Verkst�lles den av annan �n l�kare, skall s�vitt
m�jligt ett av f�rr�ttningsmannen anmodat trov�rdigt vittne n�rvara.

Blodprov m� e j tagas av annan �n l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.

Annan mera ing�ende unders�kning m� utf�ras endast av l�kare.

Betr�ffande kvinnor f�r kroppsvisitation inte verkst�llas eller bevittnas

av annan �n kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. Detsamma
g�ller kroppsbesiktning och annan unders�kning vid kroppsbesiktning �n

tagande av blodprov.

51 kap.

13 �� S� snart m�lets beredande avslutats, skall hovr�tten best�mma tid

f�r huvudf�rhandlingen. F�r behandling av r�tteg�ngsfr�gor eller s�dana

delar av saken som f�r avg�ras s�rskilt f�r huvudf�rhandling s�ttas ut,

trots att m�let i �vrigt inte �r f�rdigt f�r huvudf�rhandling.

�r den tilltalade h�ktad, skall huvudf�rhandling h�llas inom fyra veckor

efter utg�ngen av den tid som anges i 2 �, om det in te till f�ljd av �tg�rder

som avses i 11 � eller andra omst�ndigheter �r n�dv�ndigt med l�ngre

uppskov. Har den tilltalade h�ktats efter utg�ngen av den tid som anges i

2 �, skall tiden r�knas fr�n den dag han h�ktades.

Denna lag tr�der i kraft den I septem ber 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

1110

' Senaste lydelse 1981:1294.

� Senaste lydelse 1987:1211.

: 'ilnni

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.