SFS 1995:1230 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS 1995_1230 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:356px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:1230 </b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 8 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 30 november 1995. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 27 kap. 18-21 och 25 �� </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tteg�ngsbalken skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �2</b> Hemlig teleavlyssning inneb�r att telemeddelanden, som befor-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft19">dras till eller fr�n ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i <br/>hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hj�lpmedel f�r <br/>�tergivning av inneh�llet i meddelandet. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Hemlig teleavlyssning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">�r eller </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">2. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dant brott, om s�dan g�r-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">ning �r belagd med straff. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �3</b> Hemlig tele�vervakning inneb�r att uppgifter i hemlighet h�mtas </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft19">in om telemeddelanden som har expedierats eller best�llts till eller fr�n <br/>en viss teleadress eller att s�dana meddelanden hindras fr�n att n� <br/>fram. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Hemlig tele�vervakning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:227, bet. 1995/96:JuUl, rskr. 1995/96:17. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1993:602. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1993:602. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft12">2221 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:850px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">2222 </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft21">4</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse 1989:650. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft21">5</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse 1989:650. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft21">6</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse 1993:602. </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1995:1230 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i sex </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft20">m�nader, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">2. brott enligt 1 � narkotikastrafflagen (1968:64) eller s�dant brott </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt 1 � lagen (1960:418) om straff f�r varusmuggling som avser narko-<br/>tika eller </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott f�r vilket inte �r f�re-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft26">skrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r, om s�dan g�rning �r belagd <br/>med straff. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>20 �4</b> Hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning f�r ske <br/>endast om n�gon �r sk�ligen misst�nkt f�r brottet och �tg�rden �r av <br/>synnerlig vikt f�r utredningen. �tg�rden f�r endast avse en teleadress <br/>som innehas eller annars kan antas komma att anv�ndas av den miss-<br/>t�nkte. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">Avlyssning eller �vervakning f�r inte avse telemeddelanden som </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft26">endast befordras inom ett telen�t som med h�nsyn till sin begr�nsade <br/>omfattning och omst�ndigheterna i �vrigt f�r anses vara av mindre be-<br/>tydelse fr�n allm�n kommunikationssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>21 �5</b> Fr�gor om hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning <br/>pr�vas av r�tten p� ans�kan av �klagaren. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett beslut att till�ta hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�ver-</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">vakning skall det anges vilken teleadress och under vilken tid tillst�n-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft26">det g�ller. Tiden f�r inte best�mmas l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r inte <br/>�verstiga en m�nad fr�n dagen f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft20">I tillst�nd till avlyssning eller �vervakning skall det s�rskilt anges </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft20">om �tg�rden f�r verkst�llas utanf�r allm�nt tillg�ngliga telen�t. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>25 �6</b> Har r�tten l�mnat tillst�nd till hemlig teleavlyssning eller hem-<br/>lig tele�vervakning, f�r de tekniska hj�lpmedel som beh�vs f�r avlyss-<br/>ningen eller �vervakningen anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft26">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1230

Utkom fr�n trycket
den 8 december 1995

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 27 kap. 18-21 och 25 ��

r�tteg�ngsbalken skall ha f�ljande lydelse.

27 kap.

18 �2 Hemlig teleavlyssning inneb�r att telemeddelanden, som befor-

dras till eller fr�n ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i
hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hj�lpmedel f�r
�tergivning av inneh�llet i meddelandet.

Hemlig teleavlyssning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende

1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv�

�r eller

2. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dant brott, om s�dan g�r-

ning �r belagd med straff.

19 �3 Hemlig tele�vervakning inneb�r att uppgifter i hemlighet h�mtas

in om telemeddelanden som har expedierats eller best�llts till eller fr�n
en viss teleadress eller att s�dana meddelanden hindras fr�n att n�
fram.

Hemlig tele�vervakning f�r anv�ndas vid f�runders�kning ang�ende

1

Prop. 1994/95:227, bet. 1995/96:JuUl, rskr. 1995/96:17.

2

Senaste lydelse 1993:602.

3

Senaste lydelse 1993:602.

2221

background image

2222

4

Senaste lydelse 1989:650.

5

Senaste lydelse 1989:650.

6

Senaste lydelse 1993:602.

SFS 1995:1230

1. brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i sex

m�nader,

2. brott enligt 1 � narkotikastrafflagen (1968:64) eller s�dant brott

enligt 1 � lagen (1960:418) om straff f�r varusmuggling som avser narko-
tika eller

3. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott f�r vilket inte �r f�re-

skrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r, om s�dan g�rning �r belagd
med straff.

20 �4 Hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning f�r ske
endast om n�gon �r sk�ligen misst�nkt f�r brottet och �tg�rden �r av
synnerlig vikt f�r utredningen. �tg�rden f�r endast avse en teleadress
som innehas eller annars kan antas komma att anv�ndas av den miss-
t�nkte.

Avlyssning eller �vervakning f�r inte avse telemeddelanden som

endast befordras inom ett telen�t som med h�nsyn till sin begr�nsade
omfattning och omst�ndigheterna i �vrigt f�r anses vara av mindre be-
tydelse fr�n allm�n kommunikationssynpunkt.

21 �5 Fr�gor om hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning
pr�vas av r�tten p� ans�kan av �klagaren.

I ett beslut att till�ta hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�ver-

vakning skall det anges vilken teleadress och under vilken tid tillst�n-

det g�ller. Tiden f�r inte best�mmas l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r inte
�verstiga en m�nad fr�n dagen f�r beslutet.

I tillst�nd till avlyssning eller �vervakning skall det s�rskilt anges

om �tg�rden f�r verkst�llas utanf�r allm�nt tillg�ngliga telen�t.

25 �6 Har r�tten l�mnat tillst�nd till hemlig teleavlyssning eller hem-
lig tele�vervakning, f�r de tekniska hj�lpmedel som beh�vs f�r avlyss-
ningen eller �vervakningen anv�ndas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.