SFS 2008:552 Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands / SFS 2008:552 Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
080552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situa-

tion då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av
olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

2 §

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i

1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som

anges i 6 § första stycket. �vriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som

inte ingår i ett landsting.

3 §

Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla männis-

kors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 §

Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §

Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndighe-

ter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt be-
sluta om hur landstingens resurser ska användas vid sådana insatser.

1

Prop. 2007/08:138, bet. 2007/08:SoU18, rskr. 2007/08:227.

SFS 2008:552

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:552

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Katastrofmedicinsk beredskap

6 §

Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upp-

rätthållas av landstingen i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, �stergöt-
lands, Uppsala och Västerbottens län.

�vriga landsting får upprätthålla sådan beredskap.

Ersättning till landsting

7 §

Ett landsting har rätt till ersättning av staten för kostnader som är di-

rekt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som landstinget har utfört
enligt denna lag.

Landsting som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för

kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma
gäller övriga landsting efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att
sådan ersättning ska lämnas.

Bemyndigande

8 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får med-

dela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning en-
ligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.