SFS 2015:312 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands / SFS 2015:312 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
150312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin
som en del av svenska insatser utomlands;

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:552) om kata-

strofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 §

Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situa-

tion då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av
olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses
1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
3. i Sverige bosatta utlänningar.

1 a §

�ven vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknyt-

ning till Sverige får ett landsting, i en situation då många människor drabbas
av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av
olyckan eller katastrofen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199.

SFS 2015:312

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.