SFS 2017:61 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands / SFS 2017:61 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
170061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin
som en del av svenska insatser utomlands;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2008:552) om katastrof-

medicin som en del av svenska insatser utomlands ska ha följande lydelse.

2 §

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i

2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som anges

i 6 § första stycket. �vriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som inte

ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:61

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.