SFS 2019:547 Lag om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

SFS2019-547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om förbud mot användning av vissa uppgifter för att

utreda brott

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Förbud mot användning av uppgifter
1 §
Uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till
en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet får inte användas för att utreda brott.

Tillgång till uppgifter
2 §
De brottsbekämpande myndigheterna ska se till att tillgången till
sådana uppgifter som avses i 1 § begränsas till vad var och en behöver för
att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att upp-
gifterna inte får användas för att utreda brott.

Tillsyn
3 §
Bestämmelser om tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhets-
polisens tillämpning av denna lag finns i lagen (2007:980) om tillsyn över
viss brottsbekämpande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNA EKSTRÖM
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297.

SFS

2019:547

Publicerad
den

5 juli 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.