SFS 1987:577

870577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:577

Utkom från trycket

den 23 juni 1987

1218

Lag

om ändring i poMsIagen (1984:387);

utfårdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § samt rubriken närmast före

19 § polislagen (1984: 387) skall ha följande lydelse.

Kroppsvisitation m. m.

19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar
eller avlägsnar någon far i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i
den utsträckning som är nödvändig

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna

tas om hand, eller

/

2. för att hans ide ntitet skall kunn a fastställas.

>.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för

att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas

vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan

antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 §

brottsbalken. För detta ändamål får polismannen även undersöka portfölj,
handväska eller annat liknande handbagage.

' Prop. 1986/87; 115, JuU 36, rskr. 313.

¬

background image

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1987.

SFS 1987; 577

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.