SFS 2013:663 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2013:663 Lag om ändring i rättegångsbalken
130663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 6 §, 23 kap. 16 §, 31 kap.

1 och 2 §§ samt 33 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

3

Om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten inte

behärskar svenska, får en tolk anlitas att biträda rätten. Om en misstänkt i ett
brottmål inte behärskar svenska, ska en tolk anlitas vid sammanträden inför
rätten.

Rätten ska, om det är möjligt, förordna en tolk som är auktoriserad att bi-

träda som tolk i målet. I annat fall ska en annan lämplig person förordnas. Om
det vid domstolen finns en allmän tolk i det språk som det är fråga om, ska
han eller hon anlitas.

Det som föreskrivs i första stycket om den som inte behärskar svenska gäl-

ler också den som till följd av en hörselnedsättning eller talsvårigheter behö-
ver en tolk. Om det är lämpligt, får ett tekniskt hjälpmedel användas i stället
för att en tolk anlitas.

Den som står i ett sådant förhållande till saken eller till en part att det kan

anses minska hans eller hennes tillförlitlighet, får inte anlitas som tolk.

Bestämmelser om anställande av allmän tolk och om anlitande av tolk för

den som har en hörselnedsättning eller talsvårigheter meddelas av regeringen.

23 kap.

16 §

I fråga om användande av tvångsmedel under förundersökningen gäl-

ler 24�28 kap.

I fråga om tolk och översättning av handlingar under förundersökningen

tillämpas 5 kap. 6 och 8 §§ samt 33 kap. 9 §. Undersökningsledaren beslutar i
dessa frågor.

1 Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om
rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280,
26.10.2010, s. 1, Celex 32010L0064).

3 Senaste lydelse 1975:589.

SFS 2013:663

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:663

31 kap.

1 §

4

Om den tilltalade döms för brottet i ett mål där åklagaren för talan, ska

den tilltalade ersätta staten för det som betalats av allmänna medel i ersättning
till försvarare. Den tilltalade ska också ersätta staten för kostnaden att hämta
honom eller henne till rätten och för kostnaden för blodprovstagning, blod-
undersökning, urinprovstagning och urinundersökning som avser honom eller
henne och som har gjorts för utredning om brottet.

Ersättningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader som inte skäligen

varit motiverade för utredningen, eller kostnader som vållats genom vårdslös-
het eller försummelse av någon annan än den tilltalade, hans eller hennes om-
bud eller försvarare som utsetts av honom eller henne. Ersättningsskyldig-
heten omfattar inte heller det som betalats i ersättning till en försvarare för ut-
lägg för tolkning av överläggning med den tilltalade.

Den tilltalade är inte i annat fall än som avses i 4 § första stycket skyldig att

betala mera av kostnaden för försvararen än vad han eller hon skulle ha fått
betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619).
Det som sägs i den lagen om kostnad för rättshjälpsbiträde gäller i stället kost-
nad för offentlig försvarare.

Det belopp som den tilltalade ska betala får sättas ned eller efterges, om det

finns skäl till det med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans eller
hennes personliga och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta understiger

en viss gräns som regeringen fastställt, ska han eller hon inte vara ersättnings-
skyldig.

2 §

5

Om den tilltalade frikänns i ett mål, där åklagaren för talan eller om ett

åtal som väckts av åklagaren avvisas eller avskrivs, kan rätten besluta att den
tilltalade ska få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försva-
rare, för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) och för bevisning
under förundersökningen eller i rättegången, under förutsättning att kostna-
derna skäligen varit motiverade för att den tilltalade skulle kunna ta tillvara
sin rätt.

Den tilltalade kan också få ersättning för inställelse inför rätten. Sådan er-

sättning betalas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

Om den tilltalade döms för brottet, kan han eller hon få ersättning av all-

männa medel för kostnader för tolkning av överläggning med försvararen
som skäligen varit motiverade för att den tilltalade skulle kunna ta tillvara sin
rätt och för andra kostnader som avses i första eller andra stycket och som
vållats honom eller henne genom fel eller försummelse av åklagaren.

33 kap.

9 §

6

Rätten får vid behov översätta handlingar som kommer in till eller

skickas ut från rätten. Rätten är skyldig att översätta en handling i ett brottmål
eller de viktigaste delarna av den, om en översättning är av väsentlig bety-
delse för att den misstänkte ska kunna ta tillvara sin rätt. �versättningen får

4 Senaste lydelse 2010:575.

5 Senaste lydelse 1996:1624.

6 Senaste lydelse 2006:902.

background image

3

SFS 2013:663

göras muntligen om det inte är olämpligt med hänsyn till vad handlingen eller
målet rör eller någon annan omständighet.

Rätten är också skyldig att översätta en handling i ett brottmål eller de vik-

tigaste delarna av den, om handlingen ska sändas till någon som vistas i en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz
och det finns anledning att anta att personen inte förstår språket i handlingen.
Handlingen ska översättas till språket i den andra staten eller om myndigheten
känner till att personen inte förstår detta språk, till ett annat språk som perso-
nen förstår.

Den som biträtt med översättning har rätt till skälig ersättning, som betalas

av staten.

Första och tredje styckena ska tillämpas även i fråga om överföring från

punktskrift till vanlig skrift eller omvänt.

Om det är möjligt ska rätten anlita en översättare som är auktoriserad. I

annat fall ska en annan lämplig person anlitas för att utföra översättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.