Rättegångsbalk (1942:740)

Rättegångsbalken (RB) innehåller alla grundläggande bestämmelser för hur rättegångar ska genomföras. Lagen gäller för rättegångar i både tvistemål och brottmål i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Lagen är uppdelad i sju avdelningar och sammanlagt 59 kapitel. Avdelningarna behandlar bland annat hur domstolsväsendet är uppbyggt, hur rättegångar ska gå till i respektive instans, bevisning och särskilda rättsmedel.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1942:740
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:316
Länk: Länk till register

6 kap. Om registrering av uppgifter och handlingar
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 6 a §, 7 §

15 kap. Om kvarstad m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

26 kap. Om kvarstad
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

37 kap. Om förhör med part och med målsägande som inte för talan
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 15 a §, 16 §, 17 §, 17 a §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §

44 kap. Om parts utevaro m. m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 8 §, 9 §, 10 §

45 kap. Om väckande av allmänt åtal, om förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd
9 §, 1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 14 a §, 15 §

50 kap. Om överklagande av domar i tvistemål
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 12 a §, 12 b §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 98 §

51 kap. Om överklagande av domar i brottmål
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §

54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd
1 §, 1 a §, 2 §, 2 a §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §

55 kap. Om överklagande av domar
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §

56 kap. Om överklagande av beslut och om hänskjutande av prejudikatfrågor
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740)
SFS nr:

1942:740
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1942-07-18
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:316
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)FÖRSTA AVDELNINGEN

Om domstolsväsendet


1 Kap. Om allmän underrätt

1 §   Tingsrätten är allmän underrätt och, om något annat inte är föreskrivet, första domstol.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om tingsrätternas domkretsar. Lag (2018:411).

2 §   I en tingsrätt ska det finnas en lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en tingsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagmän, chefsrådmän och rådmän ska vara lagfarna.

En tingsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.

Vid en tingsrätt ska det finnas ett kansli, som hålls öppet för allmänheten på bestämda tider. Lag (2013:81).

3 §   Tingsrätten skall, om annat inte är föreskrivet, bestå av en lagfaren domare. Lag (1989:656).

3 a §   Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna domare, om något annat inte är föreskrivet.

Rätten ska bestå av en lagfaren domare när huvudförhandlingen hålls i förenklad form.

I annat fall än som avses i andra stycket är rätten vid huvudförhandlingen domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten.

Om rätten består av tre lagfarna domare och någon av dessa får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med två lagfarna domare. Lag (2016:244).

3 b §   Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och t