SFS 2013:834 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2013:834 Lag om ändring i rättegångsbalken
130834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

33 kap.

9 §

2 Rätten får vid behov översätta handlingar som kommer in till eller

skickas ut från rätten. Rätten är skyldig att översätta en handling i ett brottmål
eller de viktigaste delarna av den, om en översättning är av väsentlig bety-
delse för att den misstänkte ska kunna ta tillvara sin rätt. �versättningen får
göras muntligen om det inte är olämpligt med hänsyn till vad handlingen eller
målet rör eller någon annan omständighet.

Rätten är också skyldig att översätta en handling i ett brottmål eller de vik-

tigaste delarna av den, om handlingen ska sändas till någon som vistas i en
annan stat och det finns anledning att anta att personen inte förstår språket i
handlingen. Handlingen ska översättas till språket i den andra staten eller om
myndigheten känner till att personen inte förstår detta språk, till ett annat
språk som personen förstår.

Den som biträtt med översättning har rätt till skälig ersättning, som betalas

av staten.

Första och tredje styckena ska tillämpas även i fråga om överföring från

punktskrift till vanlig skrift eller omvänt.

Om det är möjligt ska rätten anlita en översättare som är auktoriserad. I an-

nat fall ska en annan lämplig person anlitas för att utföra översättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30.

2 Senaste lydelse 2013:663.

SFS 2013:834

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.