SFS 2013:877 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2013:877 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
130877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (2010:1932);

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om delgivningslagen

(2010:1932)

dels att 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

3 §

Delgivning med en person som vistas utomlands får ske om den stat där

delgivning ska ske tillåter det.

Vid delgivning enligt första stycket får lagen på den utländska orten tilläm-

pas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

En kallelse av en målsägande, ett vittne, en sakkunnig eller någon som av-

ses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena rättegångsbalken, som ska delges
utomlands, får inte ske vid vite, om inte annat följer av lagen (1974:752) om
nordisk vittnesplikt.

4 a §

Innehåller en ansökan om bistånd med delgivning i Sverige en begä-

ran om att ett visst förfarande som avviker från denna lag ska användas, får
det tillämpas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

Vid bistånd med delgivning i Sverige får delgivning av en handling som är

skriven på eller översatt till ett annat språk än svenska eller ett språk som föl-
jer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, endast
ske med delgivningsmottagarens samtycke om det inte står klart att han eller
hon förstår det andra språket.

9 §

En person som ska se till att delgivning sker utan samband med ett mål

eller ärende får vända sig till en länsstyrelse eller, om delgivningen ska ut-
föras utomlands, till Länsstyrelsen i Stockholms län för bistånd med delgiv-
ningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förutsättningar för bistånd med

delgivning utomlands enligt första stycket.

Länsstyrelsen ska avvisa en framställan om delgivning om föreskriven

ansökningsavgift inte har betalats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37.

SFS 2013:877

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:877

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.