SFS 2013:877 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

130877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (2010:1932);

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om delgivningslagen

(2010:1932)

dels att 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

3 §

Delgivning med en person som vistas utomlands får ske om den stat där

delgivning ska ske tillåter det.

Vid delgivning enligt första stycket får lagen på den utländska orten tilläm-

pas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

En kallelse av en målsägande, ett vittne, en sakkunnig eller någon som av-

ses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena rättegångsbalken, som ska delges
utomlands, får inte ske vid vite, om inte annat följer av lagen (1974:752) om
nordisk vittnesplikt.

4 a §

Innehåller en ansökan om bistånd med delgivning i Sverige en begä-

ran om att ett visst förfarande som avviker från denna lag ska användas, får
det tillämpas, om det inte skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper.

Vid bistånd med delgivning i Sverige får delgivning av en handling som är

skriven på eller översatt till ett annat språk än svenska eller ett språk som föl-
jer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, endast
ske med delgivningsmottagarens samtycke om det inte står klart att han eller
hon förstår det andra språket.

9 §

En person som ska se till att delgivning sker utan samband med ett mål

eller ärende får vända sig till en länsstyrelse eller, om delgivningen ska ut-
föras utomlands, till Länsstyrelsen i Stockholms län för bistånd med delgiv-
ningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förutsättningar för bistånd med

delgivning utomlands enligt första stycket.

Länsstyrelsen ska avvisa en framställan om delgivning om föreskriven

ansökningsavgift inte har betalats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37.

SFS 2013:877

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:877

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.