SFS 2014:647 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2014:647 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
140647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (2010:1932);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 40�42 och 46 §§ samt rubriken när-

mast före 42 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.

40 §

Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller av den

som är anställd vid

� Polismyndigheten,
� Säkerhetspolisen,
� åklagarmyndighet,
� allmän domstol,
� allmän förvaltningsdomstol,
� Kronofogdemyndigheten,
� Skatteverket,
� svensk utlandsmyndighet, och
� auktoriserat delgivningsföretag.
Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive inrätt-

ning om delgivningsmottagaren är intagen i

� kriminalvårdsanstalt,
� häkte,
� sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning,

� sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård,

� sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

� sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga, eller

� sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall.

41 §

Polismyndigheten förordnar stämningsmän.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:647

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:647

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Polismyndighetens rätt att öppna postförsändelse

42 §

Polismyndigheten får öppna en försändelse som har lämnats till myn-

digheten för stämningsmannadelgivning, om det behövs för att innehållet ska
kunna vidarebefordras inom myndigheten för delgivning. Detta gäller dock
inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.

46 §

Stämningsman och den som är anställd vid Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag
har rätt att få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad för att verk-
ställa stämningsmannadelgivning.

En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av Polismyndig-

heten respektive Säkerhetspolisen, själv bereda sig tillträde. Om någon annan
person som anges i första stycket vägras tillträde, ska Polismyndigheten
lämna biträde om personen begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.