SFS 2014:647 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

140647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (2010:1932);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 40–42 och 46 §§ samt rubriken när-

mast före 42 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.

40 §

Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller av den

som är anställd vid

– Polismyndigheten,
– Säkerhetspolisen,
– åklagarmyndighet,
– allmän domstol,
– allmän förvaltningsdomstol,
– Kronofogdemyndigheten,
– Skatteverket,
– svensk utlandsmyndighet, och
– auktoriserat delgivningsföretag.
Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive inrätt-

ning om delgivningsmottagaren är intagen i

– kriminalvårdsanstalt,
– häkte,
– sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning,

– sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård,

– sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

– sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga, eller

– sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall.

41 §

Polismyndigheten förordnar stämningsmän.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:647

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:647

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Polismyndighetens rätt att öppna postförsändelse

42 §

Polismyndigheten får öppna en försändelse som har lämnats till myn-

digheten för stämningsmannadelgivning, om det behövs för att innehållet ska
kunna vidarebefordras inom myndigheten för delgivning. Detta gäller dock
inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.

46 §

Stämningsman och den som är anställd vid Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag
har rätt att få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad för att verk-
ställa stämningsmannadelgivning.

En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av Polismyndig-

heten respektive Säkerhetspolisen, själv bereda sig tillträde. Om någon annan
person som anges i första stycket vägras tillträde, ska Polismyndigheten
lämna biträde om personen begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.