SFS 1971:497

710497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:497

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

^

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 33 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha

nedan angivna lydelse,

É

3

33 KAP.

5 §2 Tredskodom delgives genom rättens försorg endast

om den innebär att fordran fastställes att utgå med särskild förmåns-

^

rätt i fast egendom eller tomträtt,

om den part som yrkat tredskodomen begär det, eller
om part åtnjutit fri rättegång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Vid tillämpning av 33 kap. 5 § skall vattenfallsrätt anses likställd

c

med tomträtt.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126.

2 S enaste lydelse 1970; 429.

1337

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.