SFS 1972:725

720725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i de lgivningslagen (1970: 428);

given Stockholms slott den 19 december 1972.

SFS 1972: 725

Utkom från trycket

den 21 dec. 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna, att 17 § delgivningslagen (1970; 428) skall
ha nedan angivna lydelse.

17 § Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålles tillgäng­

lig viss tid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer,

och genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga

innehåll införes i lämplig tidning inom sju dagar från beslut om kungö­
relsedelgivning. �r införande i tidning uppenbarligen meningslöst, får

meddelandet i stället anslås i myndighetens lokal inom samma tid. Det­
ta förfarande får också användas, om kungörelsedelgivning enligt 15 §

ägt rum och därefter ny delgivning skall ske i samma mål eller ärende.

Vid delgivning i fa ll som avses i 16 § första stycket andra punkten med

de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastighet skall
dessutom meddelan det anslås inom fastigheten på lämpligt sätt inom sju
dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.

^ Prop. 1972: 109, CU 34, rskr 346.

1863

¬

background image

SFS 1972:725

Meddelande som avses i första stycket bör även anslås på kommunens

anslagstavla i den kommun som med hänsyn till ä ndamålet med delgiv-

ningen finnes lämplig, om det kan antagas att den som sokes för delgiv­
ning därigenom nås av meddelandet.

I fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till

någon eller några av de personer som sökes för delgivning u nder deras
vanliga a dresser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med del-
givningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses
med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sändas till myndig­

heten eller kommunen. Avser delgivningen i fall som avses i 16 § första
stycket andra punkten de personer som hyr eller annars innehar lägenhet

i samma fastighet, skall i stället handlingen eller meddelande enligt 6 §

andra stycket sändas med posten till envar av dem, om ej också detta

förfarande skulle medföra större kostnad och besvär än som är försvar­

ligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekrä fta låtit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.