SFS 1977:677

770677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 17 och 19 §§ delgivningslagen

(1970:428) skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1977:677

Utkom från trycket

den 13 sepl. 1977

17

Kungörelscdelgivning sker genom att handlingen hålles tillgänglig

viss tid hos myndigheten eller på pl ats, som myndigheten bestämmer, och

genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll
införes i Post- oc h Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa
inom tio dagar från beslut om kungörelscdelgivning. Är införande i tidning

uppenbarligen m eningslöst, får meddelandet i stället ans lås i myn dighetens
lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas, om kungö­
relscdelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning skall ske i

samma mål eller ärende. Vid delgivning i fall som avses i 16 § första

stycket andra punkten med de personer som hyr eller annars innehar

lägenhet i samma fastighet skall dessutom meddelandet anslås inom fastig­

heten på lämpligt sätt inom sju dagar från beslutet om kungörelscdelgiv­
ning.

I fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till

någon eller några av de personer som sökes för delgivning under deras
vanliga adresser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgiv-

ningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses med

delgivningen, skall sådant meddelande alltid sändas till mynd igheten eller

kommunen. Avser delgivningen i fal l som avses i 16 § första stycket andra

punkten de p ersoner som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastig­
het, skall i stället handlingen eller meddelande enligt 6 § andra stycket

sändas med posten till enva r av dem, om ej också detta förfarande skulle

' Prop, 1976/77:63, KU 45, rskr 336,

^ Senaste lydelse 1972:725. Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1639

: 3''. •

¬

background image

SFS 1977:677

medföra större kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn till

ändamålet med delgivningen.

19 § Delgivning har skett genom att den som sökes för delgivning har

mottagit handlingen i huvudskrift eller styrkt avskrift eller styrkt kopia

oavsett på vilket sätt den kommit honom tillhanda.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgiv-

ning att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen,

anses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 S andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde­

landet delgivits.

enligt 12 eller 13 § genom att del blivit fullgjort som föreskrives där,
enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad.

enligt 17 § på tionde dagen ef ter beslutet om kungörelsedelgivnin g under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första
stycke.

Denna lag träder i kraft den I januari 1978.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörelsedelgivning

som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

" i

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lam be

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.