SFS 1981:1258

811258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1258

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utkom från trycket

den 23 december 1981

Utfärdad den 1 7 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha nedan angivna lydelse.

24

Som fullt bevis att de lgivning har skett på sätt som anges i int yget

gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid
svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv tjäns­

teman vid kronofogdemyndighet samt, vid delgivning med den som är inta­

gen i kriminalvår dsanstalt, häkte, hem som avses i 12 § lagen (19 80:621)

med särskilda bestämmelser om vård av unga och i 1 1 § lagen (1981:1243)
om vård av missbrukare i vissa fall eller rättspsykiatrisk klinik, tjänsteman

vid anstalten. Samma vitsord tillkommer intyg av notarius publicus och in­

tyg av nämndeman i tings rätt vid delgivning för tingsrättens räkning.

Vid sär skild postdelgivning har intyg av tjänsteman vid postverket så­

dant vitsord som anges i första stycket.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att del­

givning skett på sätt som anges i intyg et, om intygsgivarens behörighet
styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsm yndighet. Intyg om delgivning

på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1982.
Vad i denna lag sägs gäller till utgången av år 1982 även de hem där vård

bereds med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1981:1243) om vå rd av missbrukare i vi ssa fall.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1981/82:8. SoU 22. rskr9I.

^ Senaste lydelse 1978:768.

2429

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.