SFS 1988:1480

881480.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1480 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 delgivningslagen (1970:428);

den 23 december 1988

utfärdad den 15 december 1988.

3220

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse.

24

Som fullt bevis att delgivning har skett på sätt som a nges i in tyget

gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid
svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv
tjänsteman vid krono fogdemyndighet samt, vid delg ivning med den so m
är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte, hem som avses i 12 § lagen
(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av ung a och i 22 § lagen

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller rättspsykiatrisk klinik,

' Prop. 1988/89:13, SoUl 1. rskr, 45.

^ Senaste lydelse 1981: 1258.

!

t

¬

background image

tjänsteman vid anstalten. Samma vitsord tillkommer intyg av notarius

SFS 1988:1480

publicus och intyg av nämndeman i tingsrätt vid delgivning för tingsrät­

tens räkning.

Vid särskild postdelgivning har intyg av tjänsteman vid postverket så­

dant vitsord som anges i första stycket.

Intyg a tt delgivning skett på utrikes ort skall gälla so m fullt bevis att

delgivning skett på sätt som anges i intyget, om intygsgivarens behörighet
styrkes av t jänsteman vid sv ensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning

på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

Denna lag träder i kra ft den 1 januar i 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.