SFS 1990:62

900062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:62

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

Utkom från tryc ket

den 20 mars 1990

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse.

24

Som fullt bevis att delgivning har skett på sätt so m anges i intyget

gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid

'Prop. 1989/90:28, SoU15, rskr. 112 .

^ Senaste lydelse 1988:1480.

87

¬

background image

X

SFS 1990:62

svensk utlandsmyndighet, åklagare, polispian, kronofogde, exekutiv tjan ^

teman vid kronofogdemyndighet samt, vid delgivning med den som är
intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte, hem som avses i 12 § lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och i 22 § lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller rättspsykiatri sk klinik, i

tjänsteman vid anstalten. Samma vitsord tillkommer intyg av notarius '

publicus och intyg av nämndeman i tingsrätt vid delgivning för tingsrät­
tens räkning.

Vid särskild postdelgivning har intyg av tjänsteman vid postverket så­

dant vitsord som anges i första stycket.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att

delgivning skett på sätt som anges i intyget, o m intygsgivarens behörighet
styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning

på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

Denna lag träder i kraft den I juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.