SFS 1990:1386

901386.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1386 Lag

®

Utkom från trycket

ooi ändring i delgivningslagen (1970:428);

den 28 december 1990

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91:47. SkU6. rskr. 80.

2524

2 Senaste lydelse 1989:33.

? S- :

9

Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, över­

bringas handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska
personen eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas
behörig ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla

dem som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, över­

bringas handlingen till denne.

¬

background image

^Delgivning med dödsbo genom att handlingen �verbringas till någon av

SFS 1990:1386

j-' ^ä ödsbodelägama får ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-

en föranleds av att dödsboet innehar fast egend om som är taxerad som

' ; lantbruksenhet. Dödsbodelägare som mottagit handlingen skall utan dröjs-

mål underrätta övriga delägare om delgivningen.

Dödsbodelägare som sitter i boet har rätt att taga emot handlingen, även

om boet ej förvaltas av delägarna. Han svarar i sådant fall för att handling­
en utan dröjsmål lämnas till någon som har rätt att företräda boet.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

fe

(Justitiedepartementet)

ö:

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.