SFS 1990:1410

901410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1410

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utkom frän trycket

den 28 december 1990

Utfärdad den 17 decembe r 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om delgivningslagen

(1970:428)

3^ ^

jQ^ 1 2^ 19 Q ch 22 § § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 a § och 29 a §, av

följande lydelse.

3 §' Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med

posten eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte,
varvid som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres delgivnings-

' Prop. 1990/91; 11. JuU8, rskr. 90.

, ' Senaste lydelse 1985; 266.

2555

¬

background image

SFS 1990: HIO

kvitto eller mottagningsbevis (ordinär delgivning). Ordinär delgivning kaftv^

också ske genom förenklad delgi vning enligt 3 a §.

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagnings­

bevis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid. får myndig­
het som regeringen bestämmer ombesörja att handlingen överlämnas till

den sökte i särskild ordning genom postverkets försorg (särskild postdel-

givning).

När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, me ddelanden och

andra handlingar, som inte är omfattande eller annars av svårtillgängligt

innehåll, genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal med den sökte

och handlingen därefter sänds till d enne med posten (telefondelgivning).

Sådan delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra handling­
ar, varigenom mål eller äre nden anhängiggörs.

Kan delgivning inte ske enligt första-tredje styckena, får delgivning ske

genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 § första stycket

utgör fullt bevis om delgivning (stämningsmannadelgivning).

I fall som avses i 15 och 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse

(kungörelsedelgivning).

3 a § Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får
ordinär delgivning med den som inlett målet eller ärendet eller med
dennes motpart ske genom att myndigheten sänder handlingen med posten

till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare
skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgiv­

ning).

Förenklad delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra

handlingar varigenom mål eller ärenden anhängiggörs och får användas

bara om den sökte har delgivits upplysning om att förenklad delgivning
kan komma att användas i målet eller ärendet. Delgivning av sådan

upplysning med den som inlett målet eller ärendet behöver dock inte ske,

om upplysningen lämnas i nära anslutning till att dennes ansökan kommit

in till myndigheten.

6 § Vid delgivning överbringas handlingen i origin al eller styrkt kopia.

En kopia som har framställts vid en my ndighet behöver inte bestyrkas.

Är handling som skall delges av vidlyftig beskaffenhet eller är det av

annan anledning ej lämpligt att handlingen mångfaldigas, får myndigheten

besluta, att handlingen i stället skall hållas tillgänglig hos myndigheten

eller på plats, som myndigheten bestämmer. Meddelande därom och om

den tid, under vilken handlingen hålles tillgänglig, delges den sökte.

Andra stycket gäller ej delgivning av stämningsansökan eller annan

handling, varigenom talan anhängiggöres. 1 fråga om bilaga till sådan
handling får andra stycket dock tillämpas.

Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, över-

bringas handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska i-.'

ö T*

Wf*Kr\riOQ till

J

*

personen eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas
behörig ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla

2556

' Senaste lydelse 1990: 1386.

¬

background image

gm som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, över-

SFS 1990:1410

ingas handlingen till denne.

^ Har ett försök till delgivning enligt första stycket misslyckats eller be­

döms delgivningsförsök som utsiktslösa, får delgivning ske genom att

handlingen överbringas till en suppleant för en behörig ställföreträdare.

Suppleanten skall utan dröjsmål lämna handlingen till någon som har rätt

att företräda den juridiska personen.

Delgivning med dödsbo genom att handlingen Överbringas till någon av

dödsbodelägarna får ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-

en föranleds av att dödsboet innehar fast egendom som är taxerad som

lantbruksenhet. Dödsbodelägare som mottagit handlingen skall utan dröjs­

mål underrätta övriga delägare om delgivningen.

Dödsbodelägare som sitter i boet h ar rätt att taga emot handlingen, även

om boet ej förvaltas av delägarna. Han svarar i sådant fall för att handling­
en ut an dröjsmål lämnas till någon som har rätt att företräda boet.

10 § Skall delgivning ske med delägare i samfällighet eller med medlem­

mar i sammanslutning och är styrelse eller annan utsedd att förvalta

samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter, får handlingen
överbringas till ledam ot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse
eller förvaltare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som

skall besluta i samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter, får

handlingen överbringas till denne.

Har ett försök till delgivning enligt första stycket misslyckats eller be­

döms delgivningsförsök som utsiktslösa, får delgivning ske genom att

handlingen överbringas till en suppleant för en ledamot av styrelsen.

Tillhör gruva flera gemensamt, får delgivning med delägarna ske genom

att handlingen överbringas till gruvföreståndaren.

Har den som enligt denna paragraf mottagit handling ej rätt att föra

delägarnas eller medlemmarnas talan, skall han lämna handlingen till

någon som har sådan behörighet eller underrätta dem som avses med

delgivningen.

12 § Har enskild person som sökes för delgivning känt hemvist inom

riket och träffas han ej där, får handlingen lämnas till vuxen medlem av

det hushåll, som han tillhör. Träffas ej heller sådan person, får handlingen
lämnas till den söktes hyresvärd, om denne bor i samma hus, eller till
annan som i hyresvärde ns ställe har tillsyn över huset och bor där. Driver
den sökte rörelse med fast kontor och träffas han ej där under vanlig
arbetstid, får handlingen lämnas på kontoret till någon som är anställd där.

Om en enskild person söks för delgivning på sin arbetsplats men inte

träffas där under sin vanliga arbetstid, får handlingen lämnas till den

söktes arbetsgivare. Med arbetsgivare avses en person i företagsledande

eller därmed jämförlig ställnin g eller chefen för den personaladministrati­

va verk samheten på den söktes arbetsplats.

Har handling lämnats på sätt som anges i första eller andra stycket skall

meddelande härom sändas med posten till den sökte under hans vanliga

adress.

2557

¬

background image

SFS 1990:1410

19 §•• Delgivning har skett genom att den som söks för delgivning själv ^

har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till
handa. Har den sökte kvitterat postförsändelse som hämtats av bud, skall

den anses ha kommit honom till handa samma dag som den avhämtats pä

posten.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgiv-

ning alt den som sokes for delgivning vägrar att taga emot handlingen,

anses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde­

landet delgivits,

enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades

med posten och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som

osannolikt att handlingen inom tvåveckorstiden kommit fram till den
söktes senast kända adress,

enligt 3 § tredje stycket, 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som

föreskrivs där.

enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på d örren till hans bostad,

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

forutsättning att det blivit fullgjort som fÖreskrives i paragrafens första
stycke.

22 §'^ Bestämmelserna i denna lag om delgi vning av handling tillämpas

även vid delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i

författning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgiv­
ning. I fall som avses i 15 eller 16 § får han påkalla biträde hos länsstyrel­

sen som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad. Länsstyrelsens

beslut i delgivningsfrågor enligt denna paragraf får överklagas hos kam­
marrätten.

29 a § En delgivningsförsändelse som lämnat s till en polismyndighet för

delgivningfår öppnas av polismyndigheten, om det behövs för att innehål­
let skall kunna överbringas till en annan polismyndighet fÖr delgivning

med den sökte. Vad nu sagts gäller dock inte om uppdragsgivaren angett

att försändelsen inte får öppnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.
2. Sådan upplysning som avses i 3 a § får meddelas även före ikraftträ­

dandet.

3. I fråga om överklagande av beslut som avses i 22 § och som har

meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

2558

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

^ Senaste lydelse 1985:266.

'' Senaste lydelse 1978: 768.

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.