SFS 1992:1250

921250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1250

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utkom från trycket

fel

den 21 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 17 §§ delg ivningslagen

(1970:428) skall ha följande lydelse,

illiJi
i?, 16 § Delgivning med en obe stämd krets perso ner sker genom kungörel­

se. Kungörelsedelgivning får också användas, om ett stort antal personer
skall delges och det sk ulle innebära större kostnad och besv är än som är
försvarligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen att överbringa

handlingen eller meddelande enligt 6 § andra stycket till envar av dem.

j j c Företrädes delägare eller medlemmar som avses i 10 § ej av känd styrelse

eller förvaltare och finns ej heller någon sammankallande, får kungörelse-

delgivning användas, om delägarna eller medlemmarna är fler än tio.

⬢,'j^

4511

Kungörelsedelgivning får också användas om en jurid isk person i strid

med gäll ande bestämmelser saknar registrerad behörig företrädare och
någon i Sv erige bosatt person inte har utsetts att på den juridiska perso­
nens vä gnar ta emot delgivning samt försök till delgivning enligt 9 och
11 -13 §§ har misslyckats eller bedömts som utsiktslösa.

list'''

17

Kungörelsedelgivning sker genom att handl ingen hålles tillgänglig

viss tid hos myndigheten eller på pla ts, som myndigheten bestämmer, och

'Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93: LU14, rskr. 1992/93:62.

' Senaste lydelse 1978:768.

^

¬

background image

SFS 1992:1250

genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga inne
införes i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av d
inom tio dagar från beslut om kungörelsedelgivning. �r införande i tidni

uppenbarligen meningslöst, får meddelandet i stället anslås i myndig^:'

betens lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas, orii

kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning sk alli

ske i samma mål eller ärende. Vid delgivning i fall som avs es i 16 § första
stycket andra punkten med de personer som hyr eller annars innehar
lägenhet i samma fastighet skall dessutom meddelandet anslås inom fastig-:

heten på lämpligt sätt inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgiv­
ning.

n

I fall som avses i 16 § första och andra stycket sändes dessutom medde^-

lande med posten till någon eller några av de personer som sökes för
delgivning under deras vanliga adresser for att vara tillgängligt for alla dem
som avses med delgivningen. Ingår statlig myndighet eller kommun blandi

dem som avses med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sändas
till myndigheten eller k ommunen. Gäller delgivningen i fall som avses i,

16 § första stycket andra punkten de personer som hyr eller annars innehar
lägenhet i samma fastighet, skall i stället handlingen eller meddelande

enligt 6 § andra stycket sändas med posten till envar av dem, om ej också
detta förfarande skulle medföra större kostnad och besvär än som är

försvarligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen.

Har i fall som avses i 16 § t redje stycket den juridiska personen en

registrerad postadress, sänds dessutom meddelande med posten till de ni
juridiska personen under denna adress.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.