SFS 1992:1065

921065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1065 Lag

Utkom från trycket

om ändring i delgivningslagen (1970:

den 1 decem ber 1992

utfärdad den 19 november 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 a och 19 §§ delgivningsl agen

(1970:428) skall ha följande lydelse.

3 a §" Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får
ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i
ett mål eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med

posten till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag

senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad
delgivning).

Förenklad delgivning fär inte avse stämningsansökningar eller andra

handlingar varigenom mål eller ärenden anhängiggörs och får användas

bara om den sökte har delgivits upplysning om att förenklad delgivning

kan komma att användas i målet eller ärendet. Delgivning av sådan
upplysning med den som inlett målet eller ärendet behöver dock inte ske,

om upplysningen lämnas i nära anslutning till att dennes ansökan kommit
in till myndigheten.

19

Delgivning har skett genom att den som söks f�r delgivning själv

har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till
handa. Har den sökte kvitterat postförsändelse som hämtats av bud, skall
den anses ha kommit honom till handa samma dag som den avhämtats på
posten.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgiv-

ning att den som sokes för delgivning vägrar att taga emot handlingen,

anses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde­

landet delgivits,

enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades

med posten och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som

osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till
den söktes senast kända adress,

enligt 3 § tredje stycket, 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som

föreskrivs där,

enligt 15 § andr a stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första
stycke.

2538

' Prop. 1991/92:169, bet. 1992/93: JuUl, rskr. 1992/93:3.

' Senaste lydelse 1990:1410.

' Senaste lydelse 1990:1410.

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1993.

SFS 1992:1065

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.