SFS 1978:768

780768.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:768

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

trycket

den 12 december 1978

Utfärdad den 23 november 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3, 4, 17, 19 samt 22-24 §§

delgivningslagen (1970:428) skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Myndighet ombesöijer delgivning genom att sända handlingen med

posten eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte,

varvid som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres

delgivningskvitto eller mottagningsbevis (ordinär delgivning).

Om det finns

anledning antaga att delgivningskvitto eller

mottagningsbevis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid,

får myndi ghet som regeringen bestämmer ombesöija att handlingen över­

lämnas till den sökte i särskild ordning genom postverkets försorg (särskild

postdelgivning).

Kan delgivning ej ske enligt första eller andra stycket, får delgivning ske

genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 § första stycket

utgör fullt bevis om de\g[\r\\r\g(stämningsmannadelgivning).

I fall som avses i 15 o ch 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse

(kungörelsedelgivning).

4 § Om befordran av meddelande, som skall delges, genom telefon,
telegram eller på annat liknande sätt till den på vilken delgivnings-

uppdraget ankommer meddelas bestämmelser av regeringen.

17

Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålles tillgänglig

viss tid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer, och

genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll

införes i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa
inom tio dagar från beslut om kungörelsedelgivning. �r införande i tidning

' Prop. 1978/79:11, JuU 11, rskr 3 6.

^ Senaste lydelse 1977:677.

1^21

¬

background image

SFS 1978:768

uppenbarligen meningslöst, får meddelandet i stället anslås i myndigheten^/

lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas, om kun-j
görelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning skall ske]
samma mål eller ärende. Vid delgivning i fall som avses i 16 § första
stycket andra punkten med de personer som hyr eller annars innehar

lägenhet i samma fastighet skall dessutom meddelandet anslås inom fastig­

heten på lämpligt sätt inom tio dagar från beslutet om kungörelsedel-

givning.

1 fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till

någon eller några av de personer som sokes för delgivning under deras
vanliga adresser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgiv-

ningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses med

delgivningen, skall sådant meddelande alltid s ändas till myndigheten eller

kommunen. Gäller delgivningen i fa ll som avses i 16 § första stycket andra
punkten de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastig ­
het, skall i stället handlingen eller meddelande enligt 6 § andra stycket

sändas med posten till envar av dem, om ej också detta förfarande skulle
medföra större kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn till
ändamålet med delgivningen.

19

Delgivning har skett genom att den som sokes för delgivning själv

har mottagit handlingen i huvudsk rift eller styrkt avskrift eller styrkt kopia

oavsett på vilket sätt den kommit honom till handa. Har den sökte

kvitterat postförsändelse som hämtats av bud, skall den anses ha kommit
honom till handa samma dag som den avhämtats på posten.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadel-

givning att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen,
anses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och med­

delandet delgivits,

enligt 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som föreskrives där,

enligt 15 § a ndra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första
stycke.

22 § Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas
även vid delgivning av a nnat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i för­

fattning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning.
I fall som avses i 15 eller 16 § får han påkalla biträde hos länsstyrelsen som
föranstaltar om delgivning på hans bekostnad.

23 § Polismyndighet förordnar stämningsmän till det antal som behövs i

varje polisdistrikt.

1422

^ Senaste lydelse 1977:677.

¬

background image

i24 § Som fullt bevis att delgivning har skett på sätt som anges i inty get

SFS 1978; 768

(gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid

svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv

tjänsteman vid kronofogdemyndighet samt, vid delgivning med den som är

intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte, allmän vårdanstalt för alkoholmiss­
brukare, ungdomsvårdsskola eller lättspsykiatrisk klinik, tjänsteman vid
anstalten. Samma vitsord tillkommer intyg av notarius publicus och intyg
av nämndeman i ting srätt vid delgivning för tingsrättens räkning.

Vid särskild postdelgivning har intyg av tjänsteman vid postverket

sådant vitsord som anges i förs ta stycket.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att del­

givning skett på sätt som anges i intyget, om intygsgivarens behörighet
styrkes av tjänsteman vid s vensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning

på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

⬢It;

1. Denna lag träder i k raft den 1 juli 1979.
2. Av län sstyrelse förordnad stämningsman får till utgången av år 1979

slutföra delgivningsuppdrag som han har mottagit före ikraftträdandet. I

fråga om intyg som stämningsmannen härvid utfärdar gäller 24 § i sin äldr e
lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.