SFS 1985:266

850266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Läg

SFS 1985:266

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utkom från trycket

den 22 maj 1985

Utfärdad den 2 maj 1985.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om delgivningslagen

(1970:428)

dels att 3 och 19 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 26-30 §§, av nedan

angivna lydelse.

3

Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med

posten eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte,
varvid som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres delgiv-
ningskvitto eller mottagningsbevis (ordinär delgivning).

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagningsbe­

vis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid, får myndighet
som regeringen bestämmer ombesörja att handlingen överlämnas till den
sökte i särskild ordning genom postverkets försorg (särskild postdelgiv-

ning).

När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, meddelanden och

andra handlingar med enkelt innehåll genom att innehållet läses upp vid
telefonsamtal med de n sökte och handlingen därefter sänds till denne med

posten (telefondelgivning). Sådan delgivning får inte avse stämningsansök­
ningar eller andra handlingar, varigenom mål eller ärenden anhängiggörs.

Kan delgivning inte ske enligt första-tredje styckena, får delgivning ske

genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 § första stycket

utgör fullt bevis om delgivning (stämningsmannadelgivning).

I fall som avses i 15 och 16 §§ f år delgivning ske genom kungörelse

(kungörelsedelgivning).

19 § ' Delgivning har skett genom att den som sökes för delgivning själv

har mottagit handlingen i huvudsk rift eller styrkt avskrift eller styrkt kopia

oavsett på vilket sätt den kommit honom till handa. Har den sökte kvitterat

postförsändelse som hämtats av bud, skall den anses ha kommit honom till
handa samma dag som den avhämtats på posten.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgiv­

ning att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen,

anses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde­

landet delgivits,

enligt 3 § tredje stycket, 12 eller 13 § genom at t det blivit fullgjort som

föreskrivs där,

enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

' Prop. 1984/85: 109, JuU 23, rskr 216.

^Senaste lydelse 1978:768,

^ Senaste lydelse 1978:768.

753

¬

background image

SFS 1985:266

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första

stycke.

26 § En fastighetsägare, arrendator eller innehavare av bostadslägenhet

är skyldig att på begäran av en stämningsman eller annan som anges i 2 4 §
första eller andra stycket uppge om den som söks för delgivning är bosatt

på fastigheten eller i lägenheten e ller annars disponerar utrymme där. Med

fastighetsägare jämställs tomträttshavare.

27 § En arbetsgivare skall på begäran av en stämningsman eller annan
som anges i 24 § första eller andra stycket uppge om den som söks för
delgivning är anställd hos honom samt, om så är fallet, upplysa om den
söktes arbetstider, arbetsplats och om andra förhållanden som rör anställ­

ningen och kan underlätta delgivningen.

28 § Vad som sägs i 26 och 27 §§ gäller inte i fråga om den som står i

sådant förhållande till den s ökte som anges i 36 kap. 3 § rättegångsbalken.

29 § För att verkställa delgivning har stämningsman, åklagare, polisman,

kronofogde och exekutiv tjänsteman vid kronofogdemyndighet rätt att få
tillträde till enskilt område som inte utgör bostad.

Vägras annan än polisman tillträde som han enligt första styck et har rätt

till, skall polismyndighet på begäran av honom lämna biträde. Polisman
får, efter beslut av polismyndighet, själv bereda sig tillträde.

30 § Den som uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter enligt 27 § eller

lämnar oriktiga uppgifter döms till bö ter, högst ettusen kronor.

Denna lag träde r i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

754

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.