SFS 1985:267

850267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:267

om ändring i rättegångsbalken;

uikom från trycket

den 22 maj 1985

utfärdad den 2 maj 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 28 kap. 2, 4 och 5 §§ sa mt 33 kap . 1 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i 33 kap. skall införas tre nya paragrafer, 10-12 §§, av nedan

angivna lydelse.

28 kap.

2

För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas,

hämtas till förhör eller till inställelse vid r ätten, delges stämning i brottmål

eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan
företas hos honom, så ock hos annan, om synnerlig anledning förekom­

mer, att den sökte uppehåller sig där. Husrannsakan för delgivning av

stämning i brottmål f år företas endast om det för brottet är stadgat fängel­

se.

4 § Förordnande om husrannsakan meddelas av undersökningsledaren,
åklagaren eller rätten. Förordnande om husrannsakan för delgivning av

stämning i brottmål skall alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall hus­

rannsakan ant as bli av stor omfattning eller medföra synnerlig olägenhet

för den hos vilken åtg ärden företas, bör, om ej fara är i dröjsmål, åtgärden

inte vidtas utan rättens förordnande.

Fråga om husran nsakan får rätten ta upp på yrkande av undersöknings­

ledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av måls­
ägande eller självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrannsakan för
delgivning av stämning i brottmål tas upp av rätten självmant eller på

yrkande av polismyndighet eller åklagaren.

5 § Utan förordnande, som sägs i 4 §, får polisman före ta husrannsakan,
om åtgärden har till syfte att eftersöka den som skall gripas, anhållas eller

häktas eller häm tas till förhör eller till inställelse vid rätte n eller att verk­

ställa beslag av föremål, som på färsk gärning följts eller spårats, så ock
eljest, då fa ra är i dröjsm ål. Vad som sagts nu gäller ej husrannsakan för
delgivning av stämning i br ottmål.

33 kap.
1

Ansökan, anmälan eller annan inlaga i rättegång skall innehålla

uppgift å domstolen samt parternas namn och hemvist.

En enskild parts första inlaga i rättegången skall innehålla uppgift om

partens

1. yrke samt personnummer eller organisationsnummer,

' Prop. 1984/85:109, JuU 2 3, rskr2l6.

^ Senaste lydelse 1984:388 (jfr 1984:722).

Senaste lydelse 1973:240.

755

¬

background image

SFS 1985:267

2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där parten kan anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, dock att nummer

avseende hemligt telefonabonnemang behöver uppges endast om rätten

begär det, samt

4. förhållanden i övrigt av be tydelse för delgivning med honom.

Förs partens talan av ställföreträdare, skall motsvarande uppgifter läm­

nas även om denne. Har parten vidtalat ett ombud att företräda honom,

skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

En stämningsansökan skall dessutom innehålla uppgift om enskild sva­

rande i de hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om
svarandens eller dennes ställföreträdares yrke, arbetsplats, telefonnum­

mer och ombud behöver lämnas endast om uppgiften utan särskild utred­
ning är tillgänglig för sökanden. Saknar svaranden känd adress, skall
uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

Begär en part att ett vittne eller annan skall höras, är parten i den

utsträckning som anges i Qärde styc ket skyldig att lämna uppgifter beträf­

fande denne.

Uppgifter som avses i f örsta-femte styckena skall gälla förhållandena

när uppgifterna lämnas till rätten. �ndras något av dessa förhållanden eller

är en uppgift ofullständig eller felaktig, skall det utan dröjsmål anmälas till

rätten.

10

Uppfyller en stämningsansökan inte föreskrifterna i 1 § första-

fjärde styckena, skall sökanden föreläggas att komplettera ansökningen,
om inte bristen är av ringa betydelse för frågan om delgivning. Följs inte
föreläggandet och är saken sådan att förlikning därom är tillåten, får rätten
avvisa ansökningen, om det inte är oskäligt.

11 §' Den som utan att vara part skall höras i en rättegång är skyldig att

på begäran av rätten lämna uppgift om egna förhållanden i den utsträck­
ning som i fråga om part anges i 1 § andra och sjätte styckena.

12

Den som enligt 1 eller 11 § skall lämna uppgifter om egna förhållan­

den får vid vite föreläggas att fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 5.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

756

'' Förutvarande 10 § upph ävd genom 1970:429.

^ För utvarande 11 § upph ävd genom 1970:429.

'⬢ För utvarande 12 § upph ävd genom 1970:429.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.