SFS 1991:1143

911143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1143

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

Utkom från trycket

den 9 juli 1991

Utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse,

24

Som fullt bevis att delgivning har skett på sätt som anges i intyget

gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid

svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv tjäns­

teman vid kronofogdemyndighet samt tjänsteman vid någon av följande

inrättningar, nämligen

1. kriminalvårdsanstalt,
2. häkte,

3. hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelserom

vård av unga och i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

fall,

4. sådan enhet som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och i 5 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning,

om delgivningen avser den som är intagen där. Samma vitsord tillkom­

mer intyg av notarius publicus och intyg av nämndeman i tingsrätt vid

delgivning för tingsrättens räkning.

Vid särskild postdelgivning har intyg av tjänsteman vid postverket så­

dant vitsord som anges i första stycket.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att

delgivning skett på sätt som anges i inty get, om intygsgivarens behörighet
styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning
på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss

nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lars Eklycke
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:58, JuU34, rskr. 330.

2051

' Senaste lydelse 1990:62.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.