SFS 1993:1415 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

SFS 1993_1415 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1415
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse.

17 §2 Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålls tillgänglig

viss tid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer, och
genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll
införs i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa
inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning. Om det finns sär-
skild anledning att anta att införande i tidning är meningslöst, får medde-
landet i stället anslås i myndighetens lokal inom samma tid. Detta förfa-
rande får också användas, om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum
och därefter ny delgivning skall ske i samma mål eller ärende. Vid delgiv-
ning i fall som avses i 16 § första stycket andra meningen med de personer
som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastighet skall dessutom
meddelandet anslås inom fastigheten på lämpligt sätt inom tio dagar från
beslutet om kungörelsedelgivning.

I fall som avses i 16 § första och andra stycket sänds dessutom medde-

lande med posten till någon eller några av de personer som söks för
delgivning under deras vanliga adresser för att vara tillgängligt för alla dem
som avses med delgivningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland
dem som avses med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sändas
till myndigheten eller kommunen. Gäller delgivningen i fall som avses i

16 § första stycket andra meningen de personer som hyr eller annars

innehar lägenhet i samma fastighet, skall i stället handlingen eller medde-
lande enligt 6 § andra stycket sändas med posten till var och en av dem, om
inte också detta förfarande skulle medföra större kostnad och besvär än
som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen.

Har i fall som avses i 16 § tredje stycket den juridiska personen en

registrerad postadress, sänds dessutom meddelande med posten till den

juridiska personen under denna adress.

1

Prop. 1993/94: 19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70.

2

Senaste lydelse 1992:1250.

3669

background image

SFS 1993:1415

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3670

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.