SFS 1993:1688 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1993:1688 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
SFS 1993_1688 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1688 Lag

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

Utkom från trycket

den 18 januari 1994

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 3 a, 17, 19 och 24 §§ delgiv-

ningslagen (1970:428) skall ha följande lydelse.

3 §2 Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med
post eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte, varvid
som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres delgivningskvitto
eller mottagningsbevis (ordinär delgivning). Ordinär delgivning kan också
ske genom förenklad delgivning enligt 3 a §.

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagnings-

bevis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid, får myndig-
het som regeringen bestämmer ombesörja att handlingen överlämnas till
den sökte i särskild ordning genom postbefordringsföretag som regeringen
bestämmer (särskild postdelgivning).

När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, meddelanden och

andra handlingar, som inte är omfattande eller annars av svårtillgängligt
innehåll, genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal med den sökte
och handlingen därefter sänds till denne med post (telefondelgivning).

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

2

Senaste lydelse 1990:1410.

4324

background image

SFS 1993:1688

Sådan delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra handling-
ar, varigenom mål eller ärenden anhängiggörs.

Kan delgivning inte ske enligt första�tredje styckena, får delgivning ske

genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 § första stycket

utgör fullt bevis om delgivning (stämningsmannadelgivning).

I fall som avses i 15 och 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse

(kungörelsedelgivning).

3 a §3 Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får
ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i
ett mål eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med
post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare
skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgiv-
ning).

Förenklad delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra

handlingar varigenom mål eller ärenden anhängiggörs och får användas

bara om den sökte har delgivits upplysning om att förenklad delgivning

kan komma att användas i målet eller ärendet. Delgivning av sådan
upplysning med den som inlett målet eller ärendet behöver dock inte ske,
om upplysningen lämnas i nära anslutning till att dennes ansökan kommit

in till myndigheten.

3

Senaste lydelse 1992:1065.

4

Senaste lydelse 1993:1415.

17 §4 Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålls tillgänglig

viss tid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer, och

genom att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll
infors i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa

inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning. Om det finns sär-
skild anledning att anta att införande i tidning är meningslöst, får medde-
landet i stället anslås i myndighetens lokal inom samma tid. Detta förfa-
rande får också användas, om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum
och därefter ny delgivning skall ske i samma mål eller ärende. Vid delgiv-
ning i fall som avses i 16 § första stycket andra meningen med de personer
som hyr eller annars innehar lägenhet i samma fastighet skall dessutom
meddelandet anslås inom fastigheten på lämpligt sätt inom tio dagar från
beslutet om kungörelsedelgivning.

I fall som avses i 16 § första och andra stycket sänds dessutom medde-

lande med post till någon eller några av de personer som söks för delgiv-
ning under deras vanliga adresser för att vara tillgängligt för alla dem som
avses med delgivningen. Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem
som avses med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sändas till

myndigheten eller kommunen. Gäller delgivningen i fall som avses i 16 §
första stycket andra meningen de personer som hyr eller annars innehar
lägenhet i samma fastighet, skall i stället handlingen eller meddelande

enligt 6 § andra stycket sändas med post till var och en av dem, om inte
också detta förfarande skulle medföra större kostnad och besvär än som är

försvarligt med hänsyn till ändamålet med delgivningen.

4325

background image

SFS 1993:1688

Har i fall som avses i 16 § tredje stycket den juridiska personen en

registrerad postadress, sänds dessutom meddelande med post till den

juridiska personen under denna adress.

19 §5 Delgivning har skett genom att den som söks för delgivning själv

har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till
handa. Har den sökte kvitterat postförsändelse som hämtats av bud, skall
den anses ha kommit honom till hända samma dag som den avhämtats av
budet.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgiv-

ning att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen,
anses delgivning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett
enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde-

landet delgivits,

enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades

med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som
osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till
den söktes senast kända adress,

enligt 3 § tredje stycket, 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som

föreskrivs där,

enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första
stycke.

24 §6 Som fullt bevis att delgivning har skett på sätt som anges i intyget

gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid

svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv tjäns-
teman vid kronofogdemyndighet samt tjänsteman vid någon av följande
inrättningar, nämligen

1. kriminalvårdsanstalt,

2. häkte,
3. hem som avses i 12 § lagen (1990: 52) med särskilda bestämmelser om

vård av unga och i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall,

4. sådan enhet som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och i 5 § lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning,

om delgivningen avser den som är intagen där. Samma vitsord tillkom-

mer intyg av Notarius publicus och intyg av nämndeman i tingsrätt vid
delgivning för tingsrättens räkning.

Vid särskild postdelgivning har intyg av befattningshavare vid postbe-

fordringsföretag som avses i 3 § andra stycket sådant vitsord som anges i
första stycket.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att

delgivning skett på sätt som anges i intyget, om intygsgivarens behörighet

5

Senaste lydelse 1992:1065.

6

Senaste lydelse 1991: 1143.

4326

background image

SFS 1993:1688

styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning
på utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

4327

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.