SFS 1995:638 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1995:638 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
SFS 1995_638 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:638

Utkom från trycket
den 13 juni 1995

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om delgivningslagen

(1970:428)

dels att 3 och 3 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 a §, av följande

lydelse.

3 §2 Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med
post eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte,

varvid som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres delgiv-
ningskvitto eller mottagningsbevis (ordinär delgivning). Ordinär del-
givning kan också ske genom förenklad delgivning enligt 3 a §.

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottag-

ningsbevis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid, får

1

Prop. 1994/95:188, bet. 1994/95:JuU22, rskr. 1994/95:379.

2

Senaste lydelse 1993:1688.

1104

background image

1105

SFS 1995:638

myndighet som regeringen bestämmer ombesörja att handlingen över-

lämnas till den sökte i särskild ordning genom postbefordringsföretag

som regeringen bestämmer (särskild postdelgivning).

När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, meddelanden

och andra handlingar, som inte är omfattande eller annars av svårtill-
gängligt innehåll, genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal med
den sökte och handlingen därefter sänds till denne med post (telefon-
delgivning). Sådan delgivning får inte avse stämningsansökningar eller

andra handlingar genom vilka förfarandet vid myndigheten inleds.

3 a §3 Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får
ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning
i ett mål eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med
post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag
senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad
delgivning).

Förenklad delgivning får användas bara om den sökte har delgetts

upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i
målet eller ärendet. Sådan upplysning behöver dock inte delges med
den som har inlett förfarandet vid myndigheten eller som har gett in
en handling i målet eller ärendet, om upplysningen lämnas i nära

anslutning till att ansökan eller handlingen har kommit in till myn-
digheten.

Förenklad delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra

handlingar genom vilka förfarandet vid myndigheten inleds. Har ett
mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning efter be-
stridande överlämnats till tingsrätt, Arbetsdomstolen eller Statens
va-nämnd får dock svaranden delges sökandens begäran om över-
lämnande och andra handlingar i målet genom förenklad delgivning,
om svaranden under handläggningen hos kronofogdemyndigheten har
delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att
användas i målet hos tingsrätten, Arbetsdomstolen eller Statens
va-nämnd.

18 a § Om det för att ett visst delgivningssätt skall få användas

föreskrivs att det skall finnas anledning att anta att den sökte har av-
vikit eller på annat sätt håller sig undan, får bedömningen grundas
även på omständigheter som har framkommit vid andra delgivnings-
försök med den sökte.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:1688.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.