SFS 1995:1311 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1995:1311 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
SFS 1995_1311 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2388

1

Prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58.

2

Senaste lydelse 1995:638.

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

SFS 1995:1311

Utkom från trycket
den 18 december 1995

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse.

3 §2 Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med
post eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte, varvid
som bevis att denne har mottagit försändelsen begäres delgivningskvitto
eller mottagningsbevis (ordinär delgivning). Ordinär delgivning kan också

ske genom förenklad delgivning enligt 3 a §.

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagnings-

bevis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid, får myndig-
het som regeringen bestämmer ombesörja att handlingen överlämnas till
den sökte i särskild ordning genom postbefordringsföretag som regeringen
bestämmer (särskild postdelgivning).

När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, meddelanden och

andra handlingar, som inte är omfattande eller annars av svårtillgängligt
innehåll, genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal med den sökte
och handlingen därefter sänds till denne med post (telefondelgivning).

background image

2389

SFS 1995:1311

Sådan delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra hand-
lingar genom vilka förfarandet vid myndigheten inleds.

Kan delgivning inte ske enligt första - tredje styckena, får delgiv-

ning ske genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 §
första stycket utgör fullt bevis om delgivning (stämningsmannadelgiv-
ning).

I fall som avses i 15 och 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse

(kungörelsedelgivning).

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.