SFS 1996:1624 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1996:1624 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1996_1624 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:173px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1996:1624 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 7 januari 1997 </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:231px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 december 1996. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken <br/><i>dels</i> att 17 kap. 14 �, 18 kap. 8 a och 13 ��, 21 kap. 10 �, 23 kap. 13, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">15 och 19 ��, 30 kap. 12 �, 31 kap. 1, 2 och 11 ��, 33 kap. 5 �, 36 kap. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">24 �, 48 kap. 2 � samt 49 kap. 5 och 8 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det skall inf�ras tv� nya paragrafer, 11 kap. 6 � och 21 kap. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">12 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b> En part som har kallats att inst�lla sig till ett sammantr�de f�r <br/>tillerk�nnas ers�ttning av allm�nna medel f�r kostnad f�r resa och <br/>uppeh�lle, om parten �r en fysisk person och det �r sk�ligt med h�nsyn <br/>till hans eller hennes ekonomiska f�rh�llanden, de kostnader som kan <br/>uppst� i samband med inst�llelsen och omst�ndigheterna i �vrigt. <br/>R�tten f�r bevilja f�rskott p� ers�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">Ers�ttning betalas enligt best�mmelser som regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b>2 R�tten f�r, n�r det finns sk�l till det, i dom f�rordna att den f�r </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">verkst�llas utan hinder av att den inte �ger laga kraft. N�r det finns an-<br/>ledning, skall r�tten d�rvid f�reskriva att s�kerhet skall st�llas f�r <br/>skadest�nd som parten kan bli skyldig att utge om domen �ndras. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut under r�tteg�ngen som inte f�r �verklagas s�rskilt, skall </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">genast g� i verkst�llighet. Detsamma g�ller beslut, enligt vilket r�tten </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">1. avvisat ombud eller bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">2. ogillat tredje mans yrkande att f� som intervenient deltaga i </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tteg�ngen, </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">3. utl�tit sig ang�ende ers�ttning eller f�rskott till bitr�de, vittne, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">sakkunnig eller annan, som inte �r part eller intervenient, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">4. f�rordnat om n�gons h�llande i h�kte eller om kvarstad eller annan </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">�tg�rd enligt 15 kap. eller upph�vande av s�dan �tg�rd, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1981:828. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">3006 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">5. till bitr�de utsett n�gon annan �n part f�reslagit, eller </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">6. utl�tit sig i annat fall �n som avses i 3 eller 5 i fr�ga som g�ller </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft26">r�ttshj�lp, dock inte beslut om ers�ttningsskyldighet enligt 30 � r�tts-<br/>hj�lpslagen (1996:1619). </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om beslut, enligt vilket f�rel�ggande har meddelats part eller </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft26">annan att l�gga fram skriftligt bevis eller att tillhandah�lla f�rem�l f�r <br/>syn eller besiktning, g�ller vad som s�gs i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">�r s�rskild f�reskrift meddelad om att dom eller beslut, som inte </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">har laga kraft, f�r verkst�llas, �r den g�llande. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 a �</b>3 I m�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket till�mpas g�ller f�ljande i <br/>st�llet f�r best�mmelserna i 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad f�r inte avse annat �n kostnad f�r </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">1. r�ttslig r�dgivning under en timme vid ett tillf�lle f�r varje in-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft26">stans och med belopp som motsvarar h�gst den ers�ttning som betalas <br/>f�r r�dgivning enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619) under en timme, </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">2. ans�kningsavgift, </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">3. resa och uppeh�lle f�r part eller st�llf�retr�dare i samband med </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">sammantr�de eller, om personlig inst�llelse inte f�reskrivits, resa och <br/>uppeh�lle f�r ombud, </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft26">4. vittnesbevisning, <br/>5. �vers�ttning av handling. <br/>Ers�ttning utg�r endast i den m�n kostnaden varit sk�ligen p�kallad f�r </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">tillvaratagande av partens r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttning som anges i andra stycket 3 utg�r enligt best�mmelser som </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">Har m�let till en b�rjan handlagts i annan ordning �n som g�ller f�r </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">m�l som aves i denna paragraf, utg�r ers�ttning f�r kostnad som avser <br/>den tidigare handl�ggningen enligt de kostnadsregler som g�ller f�r </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">denna. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Har ett m�l om betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning �verl�mnats </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">till tingsr�tt f�r, om m�let d�refter avg�rs genom tredskodom mot svaran-<br/>den, ers�ttning �ven avse sk�lig kostnad f�r en r�tteg�ngsskrift eller f�r <br/>inst�llelse vid ett sammantr�de inf�r r�tten. S�dan ytterligare ers�ttning <br/>utg�r, om inte s�rskilda sk�l f�ranleder annan bed�mning, enligt <br/>best�mmelser som regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>13 �</b>4 Skall kostnad f�r bevisning eller annan �tg�rd betalas av parter-<br/>na en f�r b�da och b�da f�r en, g�ller i fr�ga om skyldighet att ers�tta <br/>s�dan kostnad vad som f�reskrivs i detta kapitel om r�tteg�ngskostnad. <br/>Om parterna skall b�ra var sin r�tteg�ngskostnad, f�r r�tten besluta, att </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">kostnaden skall f�rdelas med h�lften p� var och en av dem. Har staten </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1991:847. �ndringen inneb�r bl.a. att femte stycket upp-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft25">h�vs. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1972:430. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft21">3007 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">haft kostnader f�r att h�mta en part till r�tten, skall parten ers�tta <br/>staten f�r kostnaden. </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Om skyldighet att ers�tta staten f�r kostnad i anledning av att part </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">har beviljats r�ttshj�lp �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b>5 Offentligt f�rsvarare har r�tt till sk�lig ers�ttning av allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36">medel f�r arbete, tidsspillan och utl�gg som uppdraget har kr�vt. Ers�tt-<br/>ningen f�r arbete skall best�mmas med utg�ngspunkt i den tids�tg�ng som <br/>�r rimlig med h�nsyn till uppdragets art och omfattning och med <br/>till�mpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastst�ller. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Timers�ttningen f�r avvika fr�n timkostnadsnormen, om den skick-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">lighet och den omsorg som uppdraget utf�rts med eller andra omst�n-<br/>digheter av betydelse ger anledning till det. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer fastst�ller </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">den taxa som skall till�mpas vid best�mmande av ers�ttningen i vissa fall </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">samt meddelar f�reskrifter om ber�kning av ers�ttningen f�r tidsspillan. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">En offentlig f�rsvarare f�r inte f�rbeh�lla sig eller ta emot ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">av den misst�nkte. Har detta skett �r f�rbeh�llet utan verkan och den <br/>offentlige f�rsvararen skall till den misst�nkte betala tillbaka vad han <br/>eller hon uppburit. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b> En misst�nkt som har kallats att inst�lla sig till ett sammantr�de </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">f�r tillerk�nnas ers�ttning av allm�nna medel f�r kostnad f�r resa och <br/>uppeh�lle om det �r sk�ligt med h�nsyn till hans eller hennes eko-<br/>nomiska f�rh�llanden, de kostnader som kan uppst� i samband med in-<br/>st�llelsen och omst�ndigheterna i �vrigt. R�tten f�r bevilja f�rskott p� <br/>ers�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Ers�ttning betalas enligt best�mmelser som regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>13 �</b>6 V�grar n�gon vid f�rh�r att yttra sig ang�ende omst�ndighet, <br/>som �r av vikt f�r utredningen, och �r han, om �tal v�cks, skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36">i m�let vittna d�rom, eller �r det annars av synnerlig vikt f�r utred-<br/>ningen att n�gon, som �r skyldig att vittna i m�let, redan under f�r-<br/>unders�kningen h�rs som vittne, f�r p� unders�kningsledarens beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">vittnesf�rh�r med honom �ga rum inf�r r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rh�r, som avses i f�rsta stycket, f�r inte �ga rum, innan f�runder-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">s�kningen fortskridit s� l�ngt, att n�gon sk�ligen kan misst�nkas f�r <br/>brottet. Om f�rh�ret g�ller i till�mpliga delar vad som f�reskrivs om <br/>bevisupptagning utom huvudf�rhandling. Den misst�nkte skall ges <br/>tillf�lle att n�rvara vid f�rh�ret. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft34">5</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1995:975. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1972:430. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">3008 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft41">Ers�ttning f�r hans inst�llelse betalas av allm�nna medel enligt </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft41">f�reskrifter som meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b>7 �r fara, att bevis, som skall �beropas vid huvudf�rhandlingen, </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft46">d�rf�rinnan g�r f�rlorat eller d� endast med sv�righet kan f�ras, f�r p� <br/>yrkande av unders�kningsledaren eller den misst�nkte r�tten genast ta <br/>upp beviset. Om beviset g�ller i till�mpliga delar vad som �r f�re-<br/>skrivet om bevis, som tas upp utom huvudf�rhandling. Kostnaden f�r <br/>bevisupptagningen och f�r den misst�nktes inst�llelse vid r�tten skall <br/>utg� av allm�nna medel. Ers�ttning f�r den misst�nktes inst�llelse <br/>betalas enligt f�reskrifter som meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>19 �</b>8 Har unders�kningsledaren slutf�rt den utredning han anser n�d-<br/>v�ndig utan att bifalla beg�ran, som avses i 18 � andra stycket, eller <br/>anser den misst�nkte, att det finns annan brist i utredningen kan han <br/>anm�la detta till r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft41">R�tten skall s� snart det kan ske pr�va anm�lan. Om det finns sk�l </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft46">f�r det f�r r�tten h�lla f�rh�r med den misst�nkte eller annan eller <br/>vidtaga den �tg�rd i �vrigt, som �r p�kallad. Ers�ttning f�r den miss-<br/>t�nktes inst�llelse betalas av allm�nna medel enligt f�reskrifter som <br/>meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>30 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b>9 Beslut under r�tteg�ngen som inte f�r �verklagas s�rskilt skall </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft41">genast g� i verkst�llighet. Detsamma g�ller beslut enligt vilket r�tten </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft41">1. avvisat ombud, bitr�de eller f�rsvarare, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft41">2. utl�tit sig ang�ende ers�ttning eller f�rskott av allm�nna medel till </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft46">m�ls�gande eller ang�ende ers�ttning eller f�rskott till bitr�de, f�rsvarare, <br/>vittne, sakkunnig eller annan, som inte �r part, </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft41">3. utl�tit sig ang�ende h�ktning eller �tg�rd, som avses i 25-28 kap., </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft46">4. till f�rsvarare utsett annan �n part f�reslagit, eller <br/>5. utl�tit sig i annat fall �n som avses i 2 eller 4, i fr�ga som g�ller </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft46">r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619), dock inte beslut om skyl-<br/>dighet att till staten �terbetala kostnader f�r r�ttshj�lpen. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft41">R�tten f�r, n�r det finns sk�l till det, i beslut, enligt vilket f�re-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft46">l�ggande har meddelats part eller annan att l�gga fram skriftligt bevis <br/>eller att tillhandah�lla f�rem�l f�r syn eller besiktning, best�mma att <br/>beslutet f�r verkst�llas utan hinder av att det inte har laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">N�r det finns anledning, skall r�tten d�rvid f�reskriva att s�kerhet skall </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft46">st�llas f�r skadest�nd som parten kan bli skyldig att utge om beslutet <br/>�ndras. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft41">�r s�rskild f�reskrift meddelad om, att dom eller beslut, som inte </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft41">har laga kraft, f�r verkst�llas, �r den g�llande. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft44">7</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1972:430. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft44">8</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1972:430. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft44">9</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1981:828. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft45">9 5 - S F S 1996 </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft41">3009 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>31 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>1�</b>10 D�ms den tilltalade f�r brottet i ett m�l d�r �klagaren f�r talan, <br/>skall den tilltalade ers�tta staten vad som enligt r�ttens beslut betalats <br/>av allm�nna medel i ers�ttning till f�rsvarare. Han skall ocks� ers�tta <br/>staten f�r kostnaden att h�mta honom till r�tten och f�r s�dan kostnad <br/>f�r blodprovstagning och blodunders�kning som avser den tilltalade </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft53">och som har gjorts f�r utredning om brottet. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft53">Ers�ttningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader, som inte sk�ligen </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft56">varit motiverade f�r utredningen, eller kostnader, som v�llats genom <br/>v�rdsl�shet eller f�rsummelse av n�gon annan �n den tilltalade, hans om-<br/>bud eller f�rsvarare som utsetts av honom. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft53">Den tilltalade �r inte i annat fall �n som s�gs i 4 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft56">skyldig att betala mera av kostnaden f�r f�rsvararen �n vad han skulle <br/>ha f�tt betala i r�ttshj�lpsavgift vid r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft56">(1996:1619). Vad som s�gs i den lagen om kostnad f�r r�ttshj�lpsbi-<br/>tr�de g�ller i st�llet kostnad f�r offentlig f�rsvarare. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft53">Vad den tilltalade skall betala f�r j�mkas eller efterges, om det finns </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft56">sk�l till det med h�nsyn till den tilltalades brottslighet eller hans per-<br/>sonliga och ekonomiska f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft53">Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ers�tta </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft56">understiger en viss av regeringen fastst�lld gr�ns, skall ers�ttnings-<br/>skyldighet inte �l�ggas. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>2 �</b>11 Frik�nns den tilltalade i m�l, d�r �klagaren f�r talan, eller av-<br/>visas eller avskrivs �tal som v�ckts av �klagaren, kan r�tten besluta att <br/>den tilltalade skall f� ers�ttning av allm�nna medel f�r sina kostnader <br/>f�r f�rsvarare, f�r r�dgivning enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619) och <br/>f�r bevisning under f�runders�kningen eller i r�tteg�ngen, om kostna-<br/>derna sk�ligen varit motiverade f�r att den tilltalade skulle kunna ta <br/>tillvara sin r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft53">Den tilltalade kan ocks� f� ers�ttning f�r inst�llelse inf�r r�tten. S�-</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">dan ers�ttning betalas enligt f�reskrifter som meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft53">D�ms den tilltalade f�r brottet, kan han f� ers�ttning av allm�nna medel </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56">f�r s�dana kostnader som avses i f�rsta eller andra stycket och som <br/>v�llats honom genom fel eller f�rsummelse av �klagaren. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>11 �</b>12 Om r�tteg�ngskostnad i m�l d�r endast m�ls�gande f�r talan </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">g�ller 18 kap. i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft53">I fr�ga om den tilltalades skyldighet att ers�tta staten kostnad f�r </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft56">offentlig f�rsvarare till�mpas dock 1 � andra och tredje styckena detta <br/>kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft53">I fr�ga om skyldighet f�r m�ls�gande att i m�l, vari han bitr�tt allm�nt </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft56">�tal eller eljest f�rt talan j�mte �klagaren eller denne f�rt talan f�r <br/>m�ls�ganden, ers�tta r�tteg�ngskostnad och om hans r�tt till ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft54">10</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse 1993:10. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft54">11</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse 1990:443. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft54">12</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse 1990:443. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft53">3010 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft61">s�dan kostnad g�lle, ut�ver best�mmelserna i 3 och 4 ��, vad som i </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft61">18 kap. 12 � �r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>33 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>5 �</b>13 Tredskodom delges genom r�ttens f�rsorg endast </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">om den inneb�r att fordran fastst�lls att utg� med s�rskild f�rm�ns-</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft61">r�tt i l�s eller fast egendom, </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft66">om den part som yrkat tredskodom beg�r det, eller <br/>om part beviljats r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>36 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:289px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>24 �</b>14 Ett vittne har r�tt till ers�ttning enligt vad som s�gs nedan. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">Ers�ttning till ett vittne, som har �beropats av en enskild part skall </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft66">betalas av parten. Om det �r sk�ligt med h�nsyn till partens ekono-<br/>miska f�rh�llanden f�r dock r�tten besluta att ers�ttningen skall <br/>betalas av allm�nna medel. Har r�tten sj�lvmant inkallat ett vittne och </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft66">�r saken s�dan, att f�rlikning d�rom �r till�ten, eller �r fr�ga om an-<br/>svar f�r brott, som inte h�r under allm�nt �tal, skall ers�ttningen <br/>betalas av parterna en f�r b�da och b�da f�r en. I annat fall skall <br/>ers�ttningen betalas av allm�nna medel. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">Ers�ttning som skall betalas av en part, skall avse n�dv�ndiga kost-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft66">nader f�r resa, uppeh�lle och tidsspillan efter vad r�tten pr�var sk�ligt. <br/>Ers�ttning, som skall betalas av allm�nna medel, fastst�lls av r�tten <br/>enligt best�mmelser som regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>48 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>2 �</b>15 Straff�rel�ggande enligt detta kapitel inneb�r att den misst�nkte till <br/>godk�nnande omedelbart eller inom viss tid f�rel�ggs ett b�tesstraff efter <br/>vad �klagaren anser att brottet b�r f�ranleda. Under f�ruts�ttningar som <br/>anges i 4 � andra stycket f�r straff�rel�ggande avse villkorlig dom eller </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft66">s�dan p�f�ljd i f�rening med b�ter. Av 5 a � framg�r att ett straff�rel�g-<br/>gande ocks� f�r omfatta ett enskilt anspr�k som avser betalningsskyldig-<br/>het. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft61">F�rel�ggande av ordningsbot enligt detta kapitel inneb�r att den miss-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft61">t�nkte till godk�nnande omedelbart eller inom viss tid f�rel�ggs ett b�tes-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft61">straff efter vad som best�mts enligt 14 �. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">�r brott f�renat med egendoms f�rverkande, annan s�dan s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft66">r�ttsverkan eller s�rskild r�ttsverkan i form av avgift enligt lagen <br/>(1994:419) om brottsofferfond, skall ocks� denna f�rel�ggas den miss-</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft64">13</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1981:828. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft64">14</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1974:573. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft64">15</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1996:000. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft61">3011 </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft76">t�nkte till godk�nnande. Detsamma g�ller kostnad f�r blodprovstagning <br/>och blodunders�kning som avser den misst�nkte och som har gjorts f�r <br/>utredning om brottet. I fr�ga om s�dan kostnad till�mpas best�mmel-<br/>serna om s�rskild r�ttsverkan. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>49 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>5 �</b>16 En tingsr�tts beslut f�r �verklagas s�rskilt, om tingsr�tten i beslutet </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">1. avvisat ett ombud, ett bitr�de eller en f�rsvarare eller ogillat ett </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">yrkande om detta, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">2. ogillat ett yrkande av tredje man att f� delta i r�tteg�ngen som </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">intervenient eller m�ls�gande eller pr�vat fr�ga enligt 13 kap. 7 � om <br/>�vertagande av ett k�rom�l, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">3. f�relagt en part eller n�gon annan att l�gga fram skriftligt bevis eller </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">att tillhandah�lla f�rem�l f�r syn eller besiktning eller vid pr�vning enligt <br/>3 kap. 3 � andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsf�rordningen eller 2 kap. 3 � <br/>andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av <br/>synnerlig vikt att en uppgift som avses d�r l�mnas vid vittnesf�rh�r eller <br/>f�rh�r med en part under sanningsf�rs�kran, </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">4. pr�vat en fr�ga om utd�mande av f�relagt vite eller h�kte eller om </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">ansvar f�r f�rseelse i r�tteg�ngen eller om skyldighet f�r n�gon att er-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft71">s�tta r�tteg�ngskostnad, </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">5. pr�vat en fr�ga om ers�ttning eller f�rskott av allm�nna medel till </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">m�ls�gande eller enskild part eller om ers�ttning eller f�rskott till bi-<br/>tr�de, f�rsvarare, vittne, sakkunnig eller n�gon annan, </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">6. pr�vat en fr�ga i tvistem�l om kvarstad eller annan �tg�rd enligt </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">15 kap. eller i brottm�l om h�ktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a �, en </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76">�tg�rd som avses i 25-28 kap. eller omh�ndertagande enligt 28 kap. <br/>brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">7. avslagit en beg�ran om bitr�de eller f�rsvarare eller till s�dant </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft71">uppdrag utsett n�gon annan �n parten f�reslagit, </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">8. pr�vat en fr�ga som g�ller r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">(1996:1619) i annat fall �n som avses i 5 eller 7, </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">9. avslagit en beg�ran om att ers�ttning till vittne som �beropats av </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">en enskild part skall utg� av allm�nna medel enligt 36 kap. 24 � andra <br/>stycket eller </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">10. pr�vat en fr�ga enligt 33 kap. brottsbalken om avr�kning av tiden </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft71">f�r vissa frihetsber�vanden. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>8 �</b>17 Om tingsr�tten f�rklarat en domare j�vig, utsett m�ls�gandebi-<br/>tr�de, beslutat att kostnader f�r enskild parts inst�llelse skall betalas <br/>av allm�nna medel eller bifallit en beg�ran om att ers�ttning till vittne <br/>som �beropats av enskild part skall betalas av allm�nna medel f�r <br/>tingsr�ttens beslut inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft71">3012 </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft74">16</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse 1994:1034. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft74">17</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse 1994:1034. </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft80">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1997 d� lagen (1946:864) om </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft82">�terg�ldande av kostnad f�r blodunders�kning i brottm�l skall upph�ra att <br/>g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft80">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft80">Lena Moore </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft80">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 1996:1624 </b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft80">3013 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:1624
Utkom fr�n trycket
den 7 januari 1997

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken
dels att 17 kap. 14 �, 18 kap. 8 a och 13 ��, 21 kap. 10 �, 23 kap. 13,

15 och 19 ��, 30 kap. 12 �, 31 kap. 1, 2 och 11 ��, 33 kap. 5 �, 36 kap.

24 �, 48 kap. 2 � samt 49 kap. 5 och 8 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att det skall inf�ras tv� nya paragrafer, 11 kap. 6 � och 21 kap.

12 �, av f�ljande lydelse.

11 kap.

6 � En part som har kallats att inst�lla sig till ett sammantr�de f�r
tillerk�nnas ers�ttning av allm�nna medel f�r kostnad f�r resa och
uppeh�lle, om parten �r en fysisk person och det �r sk�ligt med h�nsyn
till hans eller hennes ekonomiska f�rh�llanden, de kostnader som kan
uppst� i samband med inst�llelsen och omst�ndigheterna i �vrigt.
R�tten f�r bevilja f�rskott p� ers�ttningen.

Ers�ttning betalas enligt best�mmelser som regeringen meddelar.

17 kap.

14 �2 R�tten f�r, n�r det finns sk�l till det, i dom f�rordna att den f�r

verkst�llas utan hinder av att den inte �ger laga kraft. N�r det finns an-
ledning, skall r�tten d�rvid f�reskriva att s�kerhet skall st�llas f�r
skadest�nd som parten kan bli skyldig att utge om domen �ndras.

Beslut under r�tteg�ngen som inte f�r �verklagas s�rskilt, skall

genast g� i verkst�llighet. Detsamma g�ller beslut, enligt vilket r�tten

1. avvisat ombud eller bitr�de,

2. ogillat tredje mans yrkande att f� som intervenient deltaga i

r�tteg�ngen,

3. utl�tit sig ang�ende ers�ttning eller f�rskott till bitr�de, vittne,

sakkunnig eller annan, som inte �r part eller intervenient,

4. f�rordnat om n�gons h�llande i h�kte eller om kvarstad eller annan

�tg�rd enligt 15 kap. eller upph�vande av s�dan �tg�rd,

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1981:828.

3006

background image

SFS 1996:1624

5. till bitr�de utsett n�gon annan �n part f�reslagit, eller

6. utl�tit sig i annat fall �n som avses i 3 eller 5 i fr�ga som g�ller

r�ttshj�lp, dock inte beslut om ers�ttningsskyldighet enligt 30 � r�tts-
hj�lpslagen (1996:1619).

I fr�ga om beslut, enligt vilket f�rel�ggande har meddelats part eller

annan att l�gga fram skriftligt bevis eller att tillhandah�lla f�rem�l f�r
syn eller besiktning, g�ller vad som s�gs i f�rsta stycket.

�r s�rskild f�reskrift meddelad om att dom eller beslut, som inte

har laga kraft, f�r verkst�llas, �r den g�llande.

18 kap.

8 a �3 I m�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket till�mpas g�ller f�ljande i
st�llet f�r best�mmelserna i 8 �.

Ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad f�r inte avse annat �n kostnad f�r

1. r�ttslig r�dgivning under en timme vid ett tillf�lle f�r varje in-

stans och med belopp som motsvarar h�gst den ers�ttning som betalas
f�r r�dgivning enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619) under en timme,

2. ans�kningsavgift,

3. resa och uppeh�lle f�r part eller st�llf�retr�dare i samband med

sammantr�de eller, om personlig inst�llelse inte f�reskrivits, resa och
uppeh�lle f�r ombud,

4. vittnesbevisning,
5. �vers�ttning av handling.
Ers�ttning utg�r endast i den m�n kostnaden varit sk�ligen p�kallad f�r

tillvaratagande av partens r�tt.

Ers�ttning som anges i andra stycket 3 utg�r enligt best�mmelser som

regeringen meddelar.

Har m�let till en b�rjan handlagts i annan ordning �n som g�ller f�r

m�l som aves i denna paragraf, utg�r ers�ttning f�r kostnad som avser
den tidigare handl�ggningen enligt de kostnadsregler som g�ller f�r

denna.

Har ett m�l om betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning �verl�mnats

till tingsr�tt f�r, om m�let d�refter avg�rs genom tredskodom mot svaran-
den, ers�ttning �ven avse sk�lig kostnad f�r en r�tteg�ngsskrift eller f�r
inst�llelse vid ett sammantr�de inf�r r�tten. S�dan ytterligare ers�ttning
utg�r, om inte s�rskilda sk�l f�ranleder annan bed�mning, enligt
best�mmelser som regeringen meddelar.

13 �4 Skall kostnad f�r bevisning eller annan �tg�rd betalas av parter-
na en f�r b�da och b�da f�r en, g�ller i fr�ga om skyldighet att ers�tta
s�dan kostnad vad som f�reskrivs i detta kapitel om r�tteg�ngskostnad.
Om parterna skall b�ra var sin r�tteg�ngskostnad, f�r r�tten besluta, att

kostnaden skall f�rdelas med h�lften p� var och en av dem. Har staten

3

Senaste lydelse 1991:847. �ndringen inneb�r bl.a. att femte stycket upp-

h�vs.

4

Senaste lydelse 1972:430.

3007

background image

SFS 1996:1624

haft kostnader f�r att h�mta en part till r�tten, skall parten ers�tta
staten f�r kostnaden.

Om skyldighet att ers�tta staten f�r kostnad i anledning av att part

har beviljats r�ttshj�lp �r s�rskilt f�reskrivet.

21 kap.

10 �5 Offentligt f�rsvarare har r�tt till sk�lig ers�ttning av allm�nna

medel f�r arbete, tidsspillan och utl�gg som uppdraget har kr�vt. Ers�tt-
ningen f�r arbete skall best�mmas med utg�ngspunkt i den tids�tg�ng som
�r rimlig med h�nsyn till uppdragets art och omfattning och med
till�mpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastst�ller.

Timers�ttningen f�r avvika fr�n timkostnadsnormen, om den skick-

lighet och den omsorg som uppdraget utf�rts med eller andra omst�n-
digheter av betydelse ger anledning till det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer fastst�ller

den taxa som skall till�mpas vid best�mmande av ers�ttningen i vissa fall

samt meddelar f�reskrifter om ber�kning av ers�ttningen f�r tidsspillan.

En offentlig f�rsvarare f�r inte f�rbeh�lla sig eller ta emot ers�ttning

av den misst�nkte. Har detta skett �r f�rbeh�llet utan verkan och den
offentlige f�rsvararen skall till den misst�nkte betala tillbaka vad han
eller hon uppburit.

12 � En misst�nkt som har kallats att inst�lla sig till ett sammantr�de

f�r tillerk�nnas ers�ttning av allm�nna medel f�r kostnad f�r resa och
uppeh�lle om det �r sk�ligt med h�nsyn till hans eller hennes eko-
nomiska f�rh�llanden, de kostnader som kan uppst� i samband med in-
st�llelsen och omst�ndigheterna i �vrigt. R�tten f�r bevilja f�rskott p�
ers�ttningen.

Ers�ttning betalas enligt best�mmelser som regeringen meddelar.

23 kap.

13 �6 V�grar n�gon vid f�rh�r att yttra sig ang�ende omst�ndighet,
som �r av vikt f�r utredningen, och �r han, om �tal v�cks, skyldig att

i m�let vittna d�rom, eller �r det annars av synnerlig vikt f�r utred-
ningen att n�gon, som �r skyldig att vittna i m�let, redan under f�r-
unders�kningen h�rs som vittne, f�r p� unders�kningsledarens beg�ran

vittnesf�rh�r med honom �ga rum inf�r r�tten.

F�rh�r, som avses i f�rsta stycket, f�r inte �ga rum, innan f�runder-

s�kningen fortskridit s� l�ngt, att n�gon sk�ligen kan misst�nkas f�r
brottet. Om f�rh�ret g�ller i till�mpliga delar vad som f�reskrivs om
bevisupptagning utom huvudf�rhandling. Den misst�nkte skall ges
tillf�lle att n�rvara vid f�rh�ret.

5

Senaste lydelse 1995:975.

6

Senaste lydelse 1972:430.

3008

background image

SFS 1996:1624

Ers�ttning f�r hans inst�llelse betalas av allm�nna medel enligt

f�reskrifter som meddelas av regeringen.

15 �7 �r fara, att bevis, som skall �beropas vid huvudf�rhandlingen,

d�rf�rinnan g�r f�rlorat eller d� endast med sv�righet kan f�ras, f�r p�
yrkande av unders�kningsledaren eller den misst�nkte r�tten genast ta
upp beviset. Om beviset g�ller i till�mpliga delar vad som �r f�re-
skrivet om bevis, som tas upp utom huvudf�rhandling. Kostnaden f�r
bevisupptagningen och f�r den misst�nktes inst�llelse vid r�tten skall
utg� av allm�nna medel. Ers�ttning f�r den misst�nktes inst�llelse
betalas enligt f�reskrifter som meddelas av regeringen.

19 �8 Har unders�kningsledaren slutf�rt den utredning han anser n�d-
v�ndig utan att bifalla beg�ran, som avses i 18 � andra stycket, eller
anser den misst�nkte, att det finns annan brist i utredningen kan han
anm�la detta till r�tten.

R�tten skall s� snart det kan ske pr�va anm�lan. Om det finns sk�l

f�r det f�r r�tten h�lla f�rh�r med den misst�nkte eller annan eller
vidtaga den �tg�rd i �vrigt, som �r p�kallad. Ers�ttning f�r den miss-
t�nktes inst�llelse betalas av allm�nna medel enligt f�reskrifter som
meddelas av regeringen.

30 kap.

12 �9 Beslut under r�tteg�ngen som inte f�r �verklagas s�rskilt skall

genast g� i verkst�llighet. Detsamma g�ller beslut enligt vilket r�tten

1. avvisat ombud, bitr�de eller f�rsvarare,

2. utl�tit sig ang�ende ers�ttning eller f�rskott av allm�nna medel till

m�ls�gande eller ang�ende ers�ttning eller f�rskott till bitr�de, f�rsvarare,
vittne, sakkunnig eller annan, som inte �r part,

3. utl�tit sig ang�ende h�ktning eller �tg�rd, som avses i 25-28 kap.,

4. till f�rsvarare utsett annan �n part f�reslagit, eller
5. utl�tit sig i annat fall �n som avses i 2 eller 4, i fr�ga som g�ller

r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619), dock inte beslut om skyl-
dighet att till staten �terbetala kostnader f�r r�ttshj�lpen.

R�tten f�r, n�r det finns sk�l till det, i beslut, enligt vilket f�re-

l�ggande har meddelats part eller annan att l�gga fram skriftligt bevis
eller att tillhandah�lla f�rem�l f�r syn eller besiktning, best�mma att
beslutet f�r verkst�llas utan hinder av att det inte har laga kraft.

N�r det finns anledning, skall r�tten d�rvid f�reskriva att s�kerhet skall

st�llas f�r skadest�nd som parten kan bli skyldig att utge om beslutet
�ndras.

�r s�rskild f�reskrift meddelad om, att dom eller beslut, som inte

har laga kraft, f�r verkst�llas, �r den g�llande.

7

Senaste lydelse 1972:430.

8

Senaste lydelse 1972:430.

9

Senaste lydelse 1981:828.

9 5 - S F S 1996

3009

background image

SFS 1996:1624

31 kap.

1�10 D�ms den tilltalade f�r brottet i ett m�l d�r �klagaren f�r talan,
skall den tilltalade ers�tta staten vad som enligt r�ttens beslut betalats
av allm�nna medel i ers�ttning till f�rsvarare. Han skall ocks� ers�tta
staten f�r kostnaden att h�mta honom till r�tten och f�r s�dan kostnad
f�r blodprovstagning och blodunders�kning som avser den tilltalade

och som har gjorts f�r utredning om brottet.

Ers�ttningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader, som inte sk�ligen

varit motiverade f�r utredningen, eller kostnader, som v�llats genom
v�rdsl�shet eller f�rsummelse av n�gon annan �n den tilltalade, hans om-
bud eller f�rsvarare som utsetts av honom.

Den tilltalade �r inte i annat fall �n som s�gs i 4 � f�rsta stycket

skyldig att betala mera av kostnaden f�r f�rsvararen �n vad han skulle
ha f�tt betala i r�ttshj�lpsavgift vid r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen

(1996:1619). Vad som s�gs i den lagen om kostnad f�r r�ttshj�lpsbi-
tr�de g�ller i st�llet kostnad f�r offentlig f�rsvarare.

Vad den tilltalade skall betala f�r j�mkas eller efterges, om det finns

sk�l till det med h�nsyn till den tilltalades brottslighet eller hans per-
sonliga och ekonomiska f�rh�llanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ers�tta

understiger en viss av regeringen fastst�lld gr�ns, skall ers�ttnings-
skyldighet inte �l�ggas.

2 �11 Frik�nns den tilltalade i m�l, d�r �klagaren f�r talan, eller av-
visas eller avskrivs �tal som v�ckts av �klagaren, kan r�tten besluta att
den tilltalade skall f� ers�ttning av allm�nna medel f�r sina kostnader
f�r f�rsvarare, f�r r�dgivning enligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619) och
f�r bevisning under f�runders�kningen eller i r�tteg�ngen, om kostna-
derna sk�ligen varit motiverade f�r att den tilltalade skulle kunna ta
tillvara sin r�tt.

Den tilltalade kan ocks� f� ers�ttning f�r inst�llelse inf�r r�tten. S�-

dan ers�ttning betalas enligt f�reskrifter som meddelas av regeringen.

D�ms den tilltalade f�r brottet, kan han f� ers�ttning av allm�nna medel

f�r s�dana kostnader som avses i f�rsta eller andra stycket och som
v�llats honom genom fel eller f�rsummelse av �klagaren.

11 �12 Om r�tteg�ngskostnad i m�l d�r endast m�ls�gande f�r talan

g�ller 18 kap. i till�mpliga delar.

I fr�ga om den tilltalades skyldighet att ers�tta staten kostnad f�r

offentlig f�rsvarare till�mpas dock 1 � andra och tredje styckena detta
kapitel.

I fr�ga om skyldighet f�r m�ls�gande att i m�l, vari han bitr�tt allm�nt

�tal eller eljest f�rt talan j�mte �klagaren eller denne f�rt talan f�r
m�ls�ganden, ers�tta r�tteg�ngskostnad och om hans r�tt till ers�ttning f�r

10

Senaste lydelse 1993:10.

11

Senaste lydelse 1990:443.

12

Senaste lydelse 1990:443.

3010

background image

SFS 1996:1624

s�dan kostnad g�lle, ut�ver best�mmelserna i 3 och 4 ��, vad som i

18 kap. 12 � �r stadgat.

33 kap.

5 �13 Tredskodom delges genom r�ttens f�rsorg endast

om den inneb�r att fordran fastst�lls att utg� med s�rskild f�rm�ns-

r�tt i l�s eller fast egendom,

om den part som yrkat tredskodom beg�r det, eller
om part beviljats r�ttshj�lp.

36 kap.

24 �14 Ett vittne har r�tt till ers�ttning enligt vad som s�gs nedan.

Ers�ttning till ett vittne, som har �beropats av en enskild part skall

betalas av parten. Om det �r sk�ligt med h�nsyn till partens ekono-
miska f�rh�llanden f�r dock r�tten besluta att ers�ttningen skall
betalas av allm�nna medel. Har r�tten sj�lvmant inkallat ett vittne och

�r saken s�dan, att f�rlikning d�rom �r till�ten, eller �r fr�ga om an-
svar f�r brott, som inte h�r under allm�nt �tal, skall ers�ttningen
betalas av parterna en f�r b�da och b�da f�r en. I annat fall skall
ers�ttningen betalas av allm�nna medel.

Ers�ttning som skall betalas av en part, skall avse n�dv�ndiga kost-

nader f�r resa, uppeh�lle och tidsspillan efter vad r�tten pr�var sk�ligt.
Ers�ttning, som skall betalas av allm�nna medel, fastst�lls av r�tten
enligt best�mmelser som regeringen meddelar.

48 kap.

2 �15 Straff�rel�ggande enligt detta kapitel inneb�r att den misst�nkte till
godk�nnande omedelbart eller inom viss tid f�rel�ggs ett b�tesstraff efter
vad �klagaren anser att brottet b�r f�ranleda. Under f�ruts�ttningar som
anges i 4 � andra stycket f�r straff�rel�ggande avse villkorlig dom eller

s�dan p�f�ljd i f�rening med b�ter. Av 5 a � framg�r att ett straff�rel�g-
gande ocks� f�r omfatta ett enskilt anspr�k som avser betalningsskyldig-
het.

F�rel�ggande av ordningsbot enligt detta kapitel inneb�r att den miss-

t�nkte till godk�nnande omedelbart eller inom viss tid f�rel�ggs ett b�tes-

straff efter vad som best�mts enligt 14 �.

�r brott f�renat med egendoms f�rverkande, annan s�dan s�rskild

r�ttsverkan eller s�rskild r�ttsverkan i form av avgift enligt lagen
(1994:419) om brottsofferfond, skall ocks� denna f�rel�ggas den miss-

13

Senaste lydelse 1981:828.

14

Senaste lydelse 1974:573.

15

Senaste lydelse 1996:000.

3011

background image

SFS 1996:1624

t�nkte till godk�nnande. Detsamma g�ller kostnad f�r blodprovstagning
och blodunders�kning som avser den misst�nkte och som har gjorts f�r
utredning om brottet. I fr�ga om s�dan kostnad till�mpas best�mmel-
serna om s�rskild r�ttsverkan.

49 kap.

5 �16 En tingsr�tts beslut f�r �verklagas s�rskilt, om tingsr�tten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett bitr�de eller en f�rsvarare eller ogillat ett

yrkande om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att f� delta i r�tteg�ngen som

intervenient eller m�ls�gande eller pr�vat fr�ga enligt 13 kap. 7 � om
�vertagande av ett k�rom�l,

3. f�relagt en part eller n�gon annan att l�gga fram skriftligt bevis eller

att tillhandah�lla f�rem�l f�r syn eller besiktning eller vid pr�vning enligt
3 kap. 3 � andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsf�rordningen eller 2 kap. 3 �
andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av
synnerlig vikt att en uppgift som avses d�r l�mnas vid vittnesf�rh�r eller
f�rh�r med en part under sanningsf�rs�kran,

4. pr�vat en fr�ga om utd�mande av f�relagt vite eller h�kte eller om

ansvar f�r f�rseelse i r�tteg�ngen eller om skyldighet f�r n�gon att er-

s�tta r�tteg�ngskostnad,

5. pr�vat en fr�ga om ers�ttning eller f�rskott av allm�nna medel till

m�ls�gande eller enskild part eller om ers�ttning eller f�rskott till bi-
tr�de, f�rsvarare, vittne, sakkunnig eller n�gon annan,

6. pr�vat en fr�ga i tvistem�l om kvarstad eller annan �tg�rd enligt

15 kap. eller i brottm�l om h�ktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a �, en

�tg�rd som avses i 25-28 kap. eller omh�ndertagande enligt 28 kap.
brottsbalken,

7. avslagit en beg�ran om bitr�de eller f�rsvarare eller till s�dant

uppdrag utsett n�gon annan �n parten f�reslagit,

8. pr�vat en fr�ga som g�ller r�ttshj�lp enligt r�ttshj�lpslagen

(1996:1619) i annat fall �n som avses i 5 eller 7,

9. avslagit en beg�ran om att ers�ttning till vittne som �beropats av

en enskild part skall utg� av allm�nna medel enligt 36 kap. 24 � andra
stycket eller

10. pr�vat en fr�ga enligt 33 kap. brottsbalken om avr�kning av tiden

f�r vissa frihetsber�vanden.

8 �17 Om tingsr�tten f�rklarat en domare j�vig, utsett m�ls�gandebi-
tr�de, beslutat att kostnader f�r enskild parts inst�llelse skall betalas
av allm�nna medel eller bifallit en beg�ran om att ers�ttning till vittne
som �beropats av enskild part skall betalas av allm�nna medel f�r
tingsr�ttens beslut inte �verklagas.

3012

16

Senaste lydelse 1994:1034.

17

Senaste lydelse 1994:1034.

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1997 d� lagen (1946:864) om

�terg�ldande av kostnad f�r blodunders�kning i brottm�l skall upph�ra att
g�lla.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

SFS 1996:1624

3013

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.