SFS 2019:765 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2019:765 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
SFS2019-765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § delgivningslagen (2010:1932)
ska ha följande lydelse.

29 § Särskild delgivning med juridisk person får användas av en
myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har
misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök
bedöms som utsiktslöst vid delgivning med

1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,
2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyres-

rättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i förenings-
registret,

3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade

trossamfund som är registrerade i handelsregistret,

4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i

bankregistret,

5. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, tjänstepensions-

aktiebolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag som är registrerade i för-
säkringsregistret,

6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och
7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

SFS

2019:765

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.