SFS 2001:57 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2001:57 Lag om ändring i rättegångsbalken
010057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 2 och 9�11 §§, 12 kap. 2 §

samt 33 kap. 8 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europe-

iska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till do-

marämbete,

4. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk

utbildning,

5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från an-

tagningskraven såvitt gäller första stycket 1 och 2. Detsamma gäller antag-
ningskraven enligt första stycket 3 och 4 beträffande den som är auktorise-
rad som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz och som i Sverige genomgått ett prov som visar att han har
tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses uppfylla
kraven enligt första stycket 3 och 4. Detsamma gäller den som registrerats
enligt 2 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regel-
bunden advokatverksamhet i Sverige, under förutsättning antingen att verk-
samheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten inte
huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har förvär-
vat tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i samfun-
det.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter un-
der minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande ju-

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

2

Senaste lydelse 2000:172.

SFS 2001:57

Utkom från trycket
den 13 mars 2001

2

SFS 2001:57�84

background image

2

SFS 2001:57

rist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första stycket
3�6.

Den som är försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till leda-
mot som enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning
i vissa fall, m.m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åkla-

gare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den som annars
är anställd i en stats eller kommuns tjänst eller hos någon annan enskild än
advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

9 §

3

Vad i rättegångsbalken eller i någon annan lag föreskrivs om advoka-

ter skall i tillämpliga delar gälla även den som är auktoriserad som advokat i
någon annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller i Schweiz när denne är verksam i Sverige. Därvid skall
han använda den yrkesbeteckning som används i den stat där han är auktori-
serad, uttryckt på denna stats språk och med hänvisning till den yrkesorgani-
sation som han tillhör eller till den domstol vid vilken han enligt den statens
lag får tjänstgöra. Om rätten kräver det, skall den som uppger sig uppfylla
kraven i första meningen förete bevis härför.

Första stycket första meningen omfattar bestämmelsen i 4 § andra stycket

om advokatverksamhet i bolag endast i fråga om den som är skyldig att vara
registrerad enligt 2 a §.

Advokatsamfundets styrelse skall underrätta behörig myndighet eller or-

ganisation i den stat där advokaten är auktoriserad om beslut i vilket det har
konstaterats att han åsidosatt sina plikter som advokat.

10 §

4

Den som utan att vara behörig till det utger sig för att vara auktorise-

rad som advokat i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, döms till böter.

11 §

5

Regeringen får föreskriva att bestämmelserna i detta kapitel om re-

gistrering av den som är auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska
unionen också skall omfatta den som är auktoriserad som advokat i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

12 kap.

2 §

6

Såsom ombud får inte brukas annan än den som rätten med hänsyn till

redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara ombud i
målet. Ombudet skall behärska svenska språket.

Ombud skall ha hemvist i Sverige, i en annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet eller i Schweiz; dock får även annan brukas så-
som ombud, om rätten med hänsyn till omständigheterna finner det lämpli-
gen kunna ske.

3

Senaste lydelse 1999:791.

4

Senaste lydelse 1999:791.

5

Senaste lydelse 1999:791.

6

Senaste lydelse 1992:1511.

background image

3

SFS 2001:57

Ej må den vara ombud, som är underårig eller i konkurstillstånd eller som

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

33 kap.

8 §

7

Har part, som saknar hemvist inom riket, inte hos rätten uppgivit om-

bud, som har hemvist i riket, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz och som äger att för parten ta emot delgiv-
ning i målet, får rätten förelägga honom, då han första gången för talan, att
för sig ställa sådant ombud och göra anmälan därom hos rätten. Underlåter
han det, får delgivning med honom ske genom att handlingen med posten
sänds till honom under hans senaste kända adress.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 1992:1511.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.