SFS 2001:57 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2001:57 Lag om ändring i rättegångsbalken
010057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 februari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 8 kap. 2 och 911 ��, 12 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">samt 33 kap. 8 � r�tteg�ngsbalken skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Till ledamot av advokatsamfundet f�r endast den antas som </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. �r svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europe-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">iska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. har avlagt de kunskapsprov som �r f�reskrivna f�r beh�righet till do-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">mar�mbete,</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. har genomg�tt f�r advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utbildning,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">5. har gjort sig k�nd f�r redbarhet, och<br/>6. �ven i �vrigt bed�ms l�mplig att ut�va advokatverksamhet.<br/>Advokatsamfundets styrelse f�r i enskilda fall medge undantag fr�n an-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">tagningskraven s�vitt g�ller f�rsta stycket 1 och 2. Detsamma g�ller antag-<br/>ningskraven enligt f�rsta stycket 3 och 4 betr�ffande den som �r auktorise-<br/>rad som advokat i en annan stat i enlighet med d�r g�llande best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har genomg�tt en utbildning som kr�vs f�r att bli advokat i en</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>eller i Schweiz och som i Sverige genomg�tt ett prov som visar att han har<br/>tillr�ckliga kunskaper om den svenska r�ttsordningen, skall anses uppfylla<br/>kraven enligt f�rsta stycket 3 och 4. Detsamma g�ller den som registrerats<br/>enligt 2 a � och som d�refter under minst tre �r bedrivit faktisk och regel-<br/>bunden advokatverksamhet i Sverige, under f�ruts�ttning antingen att verk-<br/>samheten huvudsakligen omfattat svensk r�tt eller att, om verksamheten inte<br/>huvudsakligen omfattat svensk r�tt, den registrerade p� annat s�tt har f�rv�r-<br/>vat tillr�ckliga kunskaper och erfarenheter f�r att antas till ledamot i samfun-<br/>det.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">eller Norge i enlighet med d�r g�llande best�mmelser och som d�refter un-<br/>der minst tre �r p� ett tillfredsst�llande s�tt har tj�nstgjort som bitr�dande ju-</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2000:172.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2001:57</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2001</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">2</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft114"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>SFS 2001:5784</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2001:57</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">rist p� advokatbyr� i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt f�rsta stycket<br/>36.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r f�rsatt i konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 �</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">f�r�ldrabalken f�r inte antas till ledamot. Inte heller f�r den antas till leda-<br/>mot som enligt 3 � lagen (1985:354) om f�rbud mot yrkesm�ssig r�dgivning<br/>i vissa fall, m.m. �r f�rbjuden att ut�va r�dgivningsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allm�n �kla-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">gare eller kronofogde f�r inte antas till ledamot; inte heller den som annars<br/>�r anst�lld i en stats eller kommuns tj�nst eller hos n�gon annan enskild �n<br/>advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad i r�tteg�ngsbalken eller i n�gon annan lag f�reskrivs om advoka-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">ter skall i till�mpliga delar g�lla �ven den som �r auktoriserad som advokat i<br/>n�gon annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samar-<br/>betsomr�det eller i Schweiz n�r denne �r verksam i Sverige. D�rvid skall<br/>han anv�nda den yrkesbeteckning som anv�nds i den stat d�r han �r auktori-<br/>serad, uttryckt p� denna stats spr�k och med h�nvisning till den yrkesorgani-<br/>sation som han tillh�r eller till den domstol vid vilken han enligt den statens<br/>lag f�r tj�nstg�ra. Om r�tten kr�ver det, skall den som uppger sig uppfylla<br/>kraven i f�rsta meningen f�rete bevis h�rf�r.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket f�rsta meningen omfattar best�mmelsen i 4 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">om advokatverksamhet i bolag endast i fr�ga om den som �r skyldig att vara<br/>registrerad enligt 2 a �.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Advokatsamfundets styrelse skall underr�tta beh�rig myndighet eller or-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">ganisation i den stat d�r advokaten �r auktoriserad om beslut i vilket det har<br/>konstaterats att han �sidosatt sina plikter som advokat.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som utan att vara beh�rig till det utger sig f�r att vara auktorise-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">rad som advokat i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,<br/>Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz, d�ms till b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen f�r f�reskriva att best�mmelserna i detta kapitel om re-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">gistrering av den som �r auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska<br/>unionen ocks� skall omfatta den som �r auktoriserad som advokat i en stat<br/>inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">S�som ombud f�r inte brukas annan �n den som r�tten med h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner l�mplig att vara ombud i<br/>m�let. Ombudet skall beh�rska svenska spr�ket.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ombud skall ha hemvist i Sverige, i en annan stat inom Europeiska eko-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">nomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz; dock f�r �ven annan brukas s�-<br/>som ombud, om r�tten med h�nsyn till omst�ndigheterna finner det l�mpli-<br/>gen kunna ske.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:791.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:791.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:791.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1992:1511.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2001:57</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Ej m� den vara ombud, som �r under�rig eller i konkurstillst�nd eller som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>33 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft36">7</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft31">Har part, som saknar hemvist inom riket, inte hos r�tten uppgivit om-</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">bud, som har hemvist i riket, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det eller i Schweiz och som �ger att f�r parten ta emot delgiv-<br/>ning i m�let, f�r r�tten f�rel�gga honom, d� han f�rsta g�ngen f�r talan, att<br/>f�r sig st�lla s�dant ombud och g�ra anm�lan d�rom hos r�tten. Underl�ter<br/>han det, f�r delgivning med honom ske genom att handlingen med posten<br/>s�nds till honom under hans senaste k�nda adress.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft310">Cecilia Renfors<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">7</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1992:1511.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 8 kap. 2 och 911 ��, 12 kap. 2 �

samt 33 kap. 8 � r�tteg�ngsbalken skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

2 �

2

Till ledamot av advokatsamfundet f�r endast den antas som

1. �r svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europe-

iska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz,

2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,

Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz,

3. har avlagt de kunskapsprov som �r f�reskrivna f�r beh�righet till do-

mar�mbete,

4. har genomg�tt f�r advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk

utbildning,

5. har gjort sig k�nd f�r redbarhet, och
6. �ven i �vrigt bed�ms l�mplig att ut�va advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse f�r i enskilda fall medge undantag fr�n an-

tagningskraven s�vitt g�ller f�rsta stycket 1 och 2. Detsamma g�ller antag-
ningskraven enligt f�rsta stycket 3 och 4 betr�ffande den som �r auktorise-
rad som advokat i en annan stat i enlighet med d�r g�llande best�mmelser.

Den som har genomg�tt en utbildning som kr�vs f�r att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
eller i Schweiz och som i Sverige genomg�tt ett prov som visar att han har
tillr�ckliga kunskaper om den svenska r�ttsordningen, skall anses uppfylla
kraven enligt f�rsta stycket 3 och 4. Detsamma g�ller den som registrerats
enligt 2 a � och som d�refter under minst tre �r bedrivit faktisk och regel-
bunden advokatverksamhet i Sverige, under f�ruts�ttning antingen att verk-
samheten huvudsakligen omfattat svensk r�tt eller att, om verksamheten inte
huvudsakligen omfattat svensk r�tt, den registrerade p� annat s�tt har f�rv�r-
vat tillr�ckliga kunskaper och erfarenheter f�r att antas till ledamot i samfun-
det.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med d�r g�llande best�mmelser och som d�refter un-
der minst tre �r p� ett tillfredsst�llande s�tt har tj�nstgjort som bitr�dande ju-

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

2

Senaste lydelse 2000:172.

SFS 2001:57

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2001

2

SFS 2001:5784

background image

2

SFS 2001:57

rist p� advokatbyr� i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt f�rsta stycket
36.

Den som �r f�rsatt i konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 �

f�r�ldrabalken f�r inte antas till ledamot. Inte heller f�r den antas till leda-
mot som enligt 3 � lagen (1985:354) om f�rbud mot yrkesm�ssig r�dgivning
i vissa fall, m.m. �r f�rbjuden att ut�va r�dgivningsverksamhet.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allm�n �kla-

gare eller kronofogde f�r inte antas till ledamot; inte heller den som annars
�r anst�lld i en stats eller kommuns tj�nst eller hos n�gon annan enskild �n
advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

9 �

3

Vad i r�tteg�ngsbalken eller i n�gon annan lag f�reskrivs om advoka-

ter skall i till�mpliga delar g�lla �ven den som �r auktoriserad som advokat i
n�gon annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samar-
betsomr�det eller i Schweiz n�r denne �r verksam i Sverige. D�rvid skall
han anv�nda den yrkesbeteckning som anv�nds i den stat d�r han �r auktori-
serad, uttryckt p� denna stats spr�k och med h�nvisning till den yrkesorgani-
sation som han tillh�r eller till den domstol vid vilken han enligt den statens
lag f�r tj�nstg�ra. Om r�tten kr�ver det, skall den som uppger sig uppfylla
kraven i f�rsta meningen f�rete bevis h�rf�r.

F�rsta stycket f�rsta meningen omfattar best�mmelsen i 4 � andra stycket

om advokatverksamhet i bolag endast i fr�ga om den som �r skyldig att vara
registrerad enligt 2 a �.

Advokatsamfundets styrelse skall underr�tta beh�rig myndighet eller or-

ganisation i den stat d�r advokaten �r auktoriserad om beslut i vilket det har
konstaterats att han �sidosatt sina plikter som advokat.

10 �

4

Den som utan att vara beh�rig till det utger sig f�r att vara auktorise-

rad som advokat i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,
Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz, d�ms till b�ter.

11 �

5

Regeringen f�r f�reskriva att best�mmelserna i detta kapitel om re-

gistrering av den som �r auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska
unionen ocks� skall omfatta den som �r auktoriserad som advokat i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz.

12 kap.

2 �

6

S�som ombud f�r inte brukas annan �n den som r�tten med h�nsyn till

redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner l�mplig att vara ombud i
m�let. Ombudet skall beh�rska svenska spr�ket.

Ombud skall ha hemvist i Sverige, i en annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz; dock f�r �ven annan brukas s�-
som ombud, om r�tten med h�nsyn till omst�ndigheterna finner det l�mpli-
gen kunna ske.

3

Senaste lydelse 1999:791.

4

Senaste lydelse 1999:791.

5

Senaste lydelse 1999:791.

6

Senaste lydelse 1992:1511.

background image

3

SFS 2001:57

Ej m� den vara ombud, som �r under�rig eller i konkurstillst�nd eller som

har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

33 kap.

8 �

7

Har part, som saknar hemvist inom riket, inte hos r�tten uppgivit om-

bud, som har hemvist i riket, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det eller i Schweiz och som �ger att f�r parten ta emot delgiv-
ning i m�let, f�r r�tten f�rel�gga honom, d� han f�rsta g�ngen f�r talan, att
f�r sig st�lla s�dant ombud och g�ra anm�lan d�rom hos r�tten. Underl�ter
han det, f�r delgivning med honom ske genom att handlingen med posten
s�nds till honom under hans senaste k�nda adress.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 1992:1511.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.