SFS 2006:665 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2006:665 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
060665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § delgivningslagen (1970:428)

skall ha följande lydelse.

24 §

2

Som fullt bevis att delgivning har skett på sätt som anges i intyget

gäller intyg som i tjänsten utfärdas av stämningsman, tjänsteman vid svensk
utlandsmyndighet, åklagare, polisman, kronofogde, exekutiv tjänsteman vid
kronofogdemyndighet samt tjänsteman vid någon av följande inrättningar,
nämligen

1. kriminalvårdsanstalt,
2. häkte,
3. hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om

vård av unga och i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall,

4. sådan enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård och i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersök-
ning,

om delgivningen avser den som är intagen där. Samma vitsord tillkommer

intyg av Notarius publicus och intyg av nämndeman i tingsrätt vid delgiv-
ning för tingsrättens räkning.

Vid särskild postdelgivning har intyg av befattningshavare vid post-

befordringsföretag som avses i 3 § andra stycket sådant vitsord som anges i
första stycket.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att del-

givning skett på sätt som anges i intyget, om intygsgivarens behörighet styr-
kes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning på ut-
rikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss
nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342.

2 Senaste lydelse 1993:1688.

SFS 2006:665

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:665

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Mattias

Wahlstedt

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.