SFS 2006:684 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2006:684 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
060684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 24 och 29 §§ delgivningslagen

(1970:428)

2 ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogde-

myndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
24 § 1993:1688
29 § 1985:266.

SFS 2006:684

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

2 SFS 2006:671�750

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.