SFS 2006:750 Lag om ändring i lagen (2006:665) om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2006:750 Lag om ändring i lagen (2006:665) om ändring i delgivningslagen (1970:428)
060750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:665) om ändring i
delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 24 § delgivningslagen (1970:428)

i dess lydelse enligt lagen (2006:665) om ändring i nämnda lag ordet ⬝krono-
fogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:195 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:750

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.