SFS 2022:1536 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

SFS2022-1536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om delgivningslagen
(2010:1932)

dels att nuvarande 52 § ska betecknas 55 §,
dels att 2, 22, 23 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 52 § ska sättas närmast före 55 §,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 52–54 §§, och närmast efter

51 § och närmast före 52–54 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 § Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den eller
de personer som har behörighet att ta emot delgivningen eller att något av
de andra förfaranden som anges i denna lag används.

Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta emot del-

givning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare. Bestämmelser om
vilka som är delgivningsmottagare finns i 11–15 §§.

Delgivning enligt denna lag sker genom delgivningssätten
– vanlig delgivning (16–18 §§),
– muntlig delgivning (19–21 §§),
– förenklad delgivning (22–26 §§),
– särskild delgivning med juridisk person (27–30 §§),
– stämningsmannadelgivning (31–46 §§),
– kungörelsedelgivning (47–51 §§), och
– tillgänglighetsdelgivning (52–54 §§).

22 § Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges
skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast följande arbetsdag
skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

Ett kontrollmeddelande behöver inte skickas om handlingen skickas på

elektronisk väg.

23 § Vid förenklad delgivning ska handlingen och kontrollmeddelandet,
om ett sådant skickas, skickas till delgivningsmottagarens senast kända
adress.

Om delgivningsmottagarens senast kända adress inte kan användas får

handlingen och kontrollmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens
folkbokföringsadress om en sådan adress finns och skiljer sig från den som
använts när handlingen skickades enligt första stycket.

1 Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16.

SFS

2022:1536

Publicerad
den

29 november 2022

background image

2

SFS

2022:1536

26 § Förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att
handlingen skickades, om kontrollmeddelandet, när ett sådant skickas, har
skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna
framstår som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid.

Tillgänglighetsdelgivning
Hur tillgänglighetsdelgivning går till

52 § Tillgänglighetsdelgivning sker genom att handlingen som ska delges
hålls tillgänglig hos en myndighet antingen omedelbart eller från och med
en i förväg bestämd tidpunkt.

När tillgänglighetsdelgivning får användas

53 § Tillgänglighetsdelgivning får användas av en myndighet i de fall som
särskilt anges i lag, om delgivningsmottagaren vid ett personligt samman-
träffande eller genom ljud- och bildöverföring har delgetts information om
att sådan delgivning kan komma att användas samt information om från
vilken tidpunkt och på vilken plats handlingen kommer att hållas tillgänglig.

Delgivningstidpunkten

54 § Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingen har gjorts till-
gänglig vid den tidpunkt och på den plats som delgivningsmottagaren har
delgetts information om. Om handlingen hålls tillgänglig omedelbart har
tillgänglighetsdelgivning skett den tredje arbetsdagen efter det att delgivnings-
mottagaren har delgetts information om att tillgänglighetsdelgivning kan
komma att användas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delgivningsmottagare som har

delgetts information om förenklad delgivning före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delgivningsmottagare som har

delgetts information om tillgänglighetsdelgivning före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.