SFS 2013:86 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2013:86 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
130086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 3, 5�7, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a�36, 44, 48 och 49 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 b, 36 a och 36 b §§, av

följande lydelse.

3 §

2

En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning och varje

annan åtgärd som inleder ett mål ska vara skriftlig.

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska innehålla uppgift om

hans eller hennes

1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnum-

mer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang
som behöver uppges endast om rätten begär det,

4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller

henne.

Om den enskildes talan förs av en ställföreträdare, ska motsvarande uppgif-

ter lämnas även om ställföreträdaren. Har den enskilde ett ombud, ska ombu-
dets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mo-
biltelefonnummer anges.

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska dessutom innehålla

uppgifter om enskild motpart, om det finns en sådan, i de hänseenden som
anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller hans eller hen-
nes ställföreträdares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud be-
höver lämnas endast om uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för
den enskilde. Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den ut-
redning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som avses i andra�fjärde styckena ska gälla förhållandena när

uppgifterna lämnas till rätten. �ndras något av dessa förhållanden eller är en
uppgift ofullständig eller felaktig, ska det utan dröjsmål anmälas till rätten.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1940.

SFS 2013:86

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:86

5 §

3

Om en ansökan eller ett överklagande innehåller en sådan brist att

handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga
sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att
hans eller hennes talan annars avvisas. Detsamma gäller om ansökan eller
överklagandet inte uppfyller föreskrifterna i 3 §, om bristen inte är av ringa
betydelse för frågan om delgivning.

6 §

Ett mål tas inte upp till prövning, om en ansökan, ett överklagande eller

en annan åtgärd som inleder ett mål inte har skett inom föreskriven tid.

6 a §

4

Ett överklagande ska ges in till den myndighet som har meddelat det

beslut som överklagas. Om ett överklagande kommer in till den domstol som
ska pröva överklagandet i stället för till den myndighet som har meddelat be-
slutet, ska domstolen sända överklagandet till myndigheten och samtidigt
lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen.

�verklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden

fick del av beslutet.

Om klaganden är en enskild och ett beslut av en förvaltningsrätt eller kam-

marrätt har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan för-
handling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagan-
det ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet

alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag förvaltningsrättens eller
kammarrättens beslut meddelades.

6 b §

Den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas prövar

om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in
för sent, ska det avvisas.

�verklagandet ska dock inte avvisas om förseningen beror på att myndig-

heten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.
�verklagandet ska inte heller avvisas om det inom överklagandetiden har
kommit in till den domstol som ska pröva överklagandet.

Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den myndighet

som har meddelat beslutet överlämna det och övriga handlingar i ärendet till
den domstol som ska pröva överklagandet. Detta gäller dock inte om över-
klagandet har förfallit enligt 28 § förvaltningslagen (1986:223).

7 §

5

Om en förvaltningsrätt eller kammarrätt i samband med att ett mål in-

leds finner att den saknar behörighet att handlägga målet men att en annan
motsvarande domstol skulle vara behörig, ska handlingarna i målet lämnas
över till den domstolen, om det inte finns något skäl mot det. Handlingarna
ska anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som de kom in
till den domstol som först tog emot handlingarna. Den domstol som hand-
lingarna har lämnats över till ska underrätta parterna om överlämnandet.

3 Senaste lydelse 1985:271.

4 Senaste lydelse 2009:783.

5 Senaste lydelse 2009:783.

background image

3

SFS 2013:86

8 §

Rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper

otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.

Rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet. �verflödig utredning får

avvisas.

10 §

6

En ansökan, ett överklagande eller en annan handling som inleder ett

mål och det som hör till handlingen ska skickas till motparten. Han eller hon
ska föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma
att avgöras.

Underrättelse enligt första stycket behövs inte,
1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller

delvis,

2. om underrättelse annars är uppenbart onödig,
3. om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse är onö-

dig eller

4. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra genomför-

andet av beslut i målet.

11 §

Den part som har förelagts att svara ska göra det skriftligen, om inte

rätten beslutar att svaret får lämnas muntligen.

Parten ska i svaret ange om han eller hon medger eller bestrider yrkandena

i målet eller, om målet har inletts genom en anmälan eller en underställning,
den åtgärd som målet gäller. Om parten bestrider yrkandena eller åtgärden,
ska han eller hon ange skälen för bestridandet och de bevis som åberopas.

Svaret ska innehålla uppgift om vilket mål det avser.

17 §

Vid en muntlig förhandling ska följande antecknas:

1. yrkanden,
2. medgivanden,
3. bestridanden,
4. invändningar,
5. vitsordanden,
6. i korthet de omständigheter som parterna åberopar och bemötandena av

dessa omständigheter, samt

7. den utredning som läggs fram vid förhandlingen.

28 §

Den domstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det över-

klagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska
gälla och även i övrigt besluta rörande saken.

31 §

7

Ett beslut genom vilket rätten avgör målet ska skickas till parterna.

Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas.

Ett beslut som får överklagas ska innehålla upplysning om hur det ska ske.

Om det krävs prövningstillstånd i högre rätt, ska beslutet innehålla upplysning
om det och om de grunder som ett sådant tillstånd meddelas på.

6 Senaste lydelse 1995:1692.

7 Senaste lydelse 1994:436.

background image

4

SFS 2013:86

33 §

8

Förvaltningsrättens beslut överklagas till kammarrätten. Kammar-

rättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom eller

henne emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.
Om ett överklagande eller en begäran om omprövning har avvisats på

grund av att överklagandet eller begäran har kommit in för sent och rätten
efter överklagande har prövat avvisningsbeslutet eller vägrat prövningstill-
stånd i fråga om ett sådant överklagande, får rättens beslut inte överklagas.

34 a §

9

För de mål där det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för

att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut som förvalt-
ningsrätten har meddelat i målet. Detsamma gäller förvaltningsrättens beslut i
en fråga som har ett direkt samband med ett sådant mål. Något sådant tillstånd
krävs dock inte när talan förs av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekans-
lern.

Prövningstillstånd ska meddelas om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltnings-

rätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av

det slut som förvaltningsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas

av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss del av ett beslut, om ut-

gången i den delen inte kan påverka andra delar av det överklagade beslutet.

Om prövningstillstånd inte meddelas, står förvaltningsrättens beslut fast.

En upplysning om detta ska tas in i kammarrättens beslut.

35 §

10

Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har inletts i

kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av
Högsta förvaltningsdomstolen endast om prövningstillstånd har meddelats.

Om prövningstillstånd inte meddelas, står kammarrättens beslut fast. En

upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel
eller djurens hälso- och sjukvård,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allmän ka-
meraövervakning.

36 §

11

Prövningstillstånd meddelas,

1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prö-

vas av Högsta förvaltningsdomstolen eller

8 Senaste lydelse 2010:1400.

9 Senaste lydelse 2009:783.

10 Senaste lydelse 2010:1400.

11 Senaste lydelse 2010:1400.

background image

5

SFS 2013:86

2. om det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns

grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror
på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, får

prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.

36 a §

Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet,

vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) el-
ler en viss del av målet.

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd som

har begränsats enligt första stycket får Högsta förvaltningsdomstolen förklara
frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt helt eller
delvis vilande.

I den utsträckning som prövningstillstånd inte meddelas och frågan om

prövningstillstånd inte heller förklaras vilande, ska det överklagade beslutet
stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltningsdomstolens
beslut.

36 b §

Om Högsta förvaltningsdomstolen med tillämpning av 36 a § har

prövat en prejudikatfråga får domstolen, om ytterligare prövning krävs, helt
eller delvis grunda sitt avgörande av målet i övrigt på kammarrättens bedöm-
ning eller, med undanröjande av lägre rätts eller myndighets avgörande, be-
sluta om återförvisning av målet för fortsatt behandling.

44 §

12

En handling anses ha kommit in till domstolen den dag handlingen

eller en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anlänt till
domstolen eller nått en behörig tjänsteman. Om domstolen underrättas särskilt
om att ett meddelande till domstolen anlänt till ett telebefordringsföretag, an-
ses meddelandet ha kommit in redan när underrättelsen nått en behörig tjäns-
teman.

Om det kan antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har läm-

nats hos domstolens kansli eller avskilts för domstolen på ett postkontor, an-
ses den ha kommit in den dagen om den nått en behörig tjänsteman närmast
följande arbetsdag.

En handling ska bekräftas av avsändaren om rätten anser att det behövs.

48 §

13

Den som för talan i mål får som ombud eller biträde anlita någon som

är lämplig för uppdraget.

Om den som är ombud eller biträde visar oskicklighet eller oförstånd eller

annars är olämplig får rätten avvisa honom eller henne som ombud eller bi-
träde i målet. Rätten får också förklara honom eller henne obehörig att vara
ombud eller biträde vid rätten antingen för viss tid eller tills vidare.

Om den som avvisas eller förklaras obehörig enligt andra stycket är advo-

kat, ska åtgärden anmälas till advokatsamfundets styrelse.

49 §

Ett ombud ska ha fullmakt.

Om rätten anser att ombudets behörighet behöver styrkas, ska ombudet el-

ler huvudmannen föreläggas att visa upp en skriftlig fullmakt. En sådan full-

12 Senaste lydelse 1973:246.

13 Senaste lydelse 1987:748.

background image

6

SFS 2013:86

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

makt ska innehålla ombudets namn. Om ombudet får sätta någon annan i sitt
ställe, ska detta framgå av fullmakten.

Om ansökan eller överklagandet har getts in av ombudet, ska det i föreläg-

gandet anges att talan tas upp till prövning endast om detta följs. Har ombudet
vidtagit någon annan åtgärd, ska det i föreläggandet anges att åtgärden beak-
tas endast om detta följs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

3. De nya bestämmelserna i 34 a § tredje stycket samt 36 a och 36 b §§ gäl-

ler inte i fråga om beslut som en förvaltningsrätt respektive kammarrätt har
meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.