SFS 2013:459 Lag om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

130459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:86) om ändring i
förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:86) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

35 §

Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har inletts i

kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av
Högsta förvaltningsdomstolen endast om prövningstillstånd har meddelats.

Om prövningstillstånd inte meddelas, står kammarrättens beslut fast. En

upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel
eller djurens hälso- och sjukvård, eller

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173) eller inkassolagen (1974:182).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

SFS 2013:459

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.