SFS 1982:125

820125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:125

Lag

Utkom från trycket

den 18 mars 19 82

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 8 mars 1982.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs i fråga om förv altningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 31 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att rubriken närmast före 35 § skall lyda "Särskilda regler om be­

svär hos regeringsrätten och försäkringsöverdomstolen",

dels att i lagen skall i nföras en ny paragraf, 37 a §, av nedan angivna ly­

delse.

31 § Beslut, varigenom rätten avgör målet, skall tillställas part genom

handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan

förekommit. Beslut som kan överklagas skall de ssutom innehålla upplys­

ning om vad de n skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

Kräves särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsr ätten eller

försäkringsöverdomstolen, skall kammarrättens eller försäkringsrättens

beslut innehålla uppgift härom och om de grunder på vilka sådant tillstånd
meddelas.

37 a § Vad som sägs i 35 § första och andra styckena, 36 § och 37 § tred­

je stycket om besvär hos regeringsrätten över kammarrättens beslut skall
även tillämpas på besvär hos försäkringsöverdomstolen över försäkrings­

rättens beslut. Försäkringsöverdomstolen skall dock alltid meddela pröv­

ningstillstånd, om det finns anledning att ändra det slut som försäkringsrät­
ten har kommit till.

Besvär som har anförts av riksförsäkringsverket prövas av försäkrings­

överdomstolen utan prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den I april 1982. I fråga om besvär över beslut

som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Jan Forsström

(Justitiedepartementet)

344

Prop. 1981/82: 88. SfU 7, rskr 141.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.